GSJ-spårbygge (Fordon: motorvagnar / dressiner)

av Gunnar Ekeving @, torsdag, december 22, 2011, 20:51 (2737 dagar sedan) @ Harald

Strängt taget var det väl ett spårvägsbygge. Jag vet inte om någon har forskat i om den samtrafikerade delen formellt var järnväg eller spårväg.

ja, det var spårväg. Den 9 oktober 1961 skickade spårvägen en underdånig skrivelse till konungen angående "elektrisk spårväg" och ville att "staden medgives rätt att anlägga och nyttja de för driften å spårvägstrafiken (sic!) erforderliga högspänningsledningar t o m den 20 nov 1983, samt att Göteborg - Särö Järnvägs AB megives rätt att trafikera ovan nämnda gemensamma sträcka.’

Majestätet var inte motsträvigt utan gav spårvägen rätt att "dels utföra och för allmän trafik upplåta en elektrisk spårvägsanläggning från Linnéplatsen till Fröundaborg.... Dels ock nyttja ... högspänningsledningar.... Under iakttagande i tillämpliga delar av de bestämmelser som angivits i KMT resolution den 22 maj 1959 ...[angående] elektrisk spårväg från Eketrägatan till Biskopsgården...’

Kungl Maj:t förordnade "att kungörelsen den 8 april 1938 (nr 152) angående viss statlig kontroll över enskilda järnvägar skall äga tillämpning vid ifrågavarande spårvägsanläggning.

Detta länder vederbörande till efterrättelse. Stockholms slott den 6 april 1962. Gösta Skoglund"

Detta hände inte på kung Göstas tid, utan Gösta var kommunikationsminister, de sirliga formuleringarna om konungen och hans majestät var ett uttryck för att kungen formellt var högste styresmannen.

Väg och vatten hade dessförinnan uttalat till konungen den 27 mars 1962 att Säröbanans ’på av staden upplåten mark belägna enkelspår Linnéplatsen - Frölundaborg utgår och ersättes av ett av spårvägsbolaget (sic!) anlagt och tillhörigt dubbelspår, som skall trafikeras av såväl GSJ som spårvägen, varvid järnvägsbolaget tillförsäkras rätt för GSJ del till denna trafik. Härigenom synes någon koncessionsändring i detta avseende icke erforderlig’

Så samtrafiksträckan var spårväg och järnvägen blev formellt sett avkortad, men Säröbanans koncession ändrades inte!


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum