RF 06:5 Stationernas bevakningstider, Malmö TLO 1988-12-20 (Järnväg allmänt)

av Calle Wickberg @, onsdag, juli 11, 2018, 00:31 (252 dagar sedan)

Upphittat i en låda på en tågexpedition. Det hade varit kul att se ungefär samtida motsvarande uppgifter från övriga trafikledningsområden. Det kan ju enkelt konstaterats: på de 30 år som förflutit sedan dokumentet skrevs, har det hänt väldigt mycket.


[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

//C.

RF 06:5 Stationernas bevakningstider, Malmö TLO 1988-12-20

av Ulf Pålsson @, Stockholm, måndag, juli 16, 2018, 22:38 (246 dagar sedan) @ Calle Wickberg

Denna RF från Affärsområde Syd är den första med den här utformningen. Från Trafiksäkerhetsenheten vid SJ:s huvudkontor hade utgått ett påbud att det för varje trafikledningsområde, med anledning av ändrade bestämmelser i trafikreglerna (säo), skulle upprättas en plan som beskrev vid vilka tider varje station (som inte var ständigt fjärrmanövrerad station) var antingen bevakad, obevakad eller stängd. Ändringstrycket trädde i kraft 1988-12-19, alltså en dag innan denna RF (!). (Tidigare planer i detta ämne hade bara listat vilka tider som stationerna var bevakade.)

Ändringstrycket införde den nya termen ’stängd station’. Tidigare hade, sedan 1959, en station varit antingen bevakad eller obevakad, men nu kallade man alltså de stationer ’stängda’ som tidigare hade varit vad man kallade obevakade utan tågrörelse, medan de som tidigare var obevakade under tid med tågrörelse nu skulle kallas endast ’obevakade’.

En ändring som hängde samman med denna var ändringen av förklaringen av termen ’stationssträcka’. Från att tidigare ha varit sträckan från en bevakad station till nästa ändrades termen till att beteckna sträckan från en bevakad eller stängd station till nästa bevakade eller stängda station.

Dessa ändringar införda i december 1988 håller fortfarande väl i dagens trafikregler (TTJ), med den justeringen att ’station’ sedan 2009 heter ’driftplats’ och att ’stationssträcka’ heter ’bevakningssträcka’. Och trafikledningen vid Trafikverket ger fortfarande ut en plan med i princip samma uppställning för alla driftplatser som inte är ständigt fjärrbevakade, med kolumner för ’bevakad’, ’obevakad’ och ’stängd’, nu i form av en s.k. TDOK.

Malmö trafikledningsområde vid Affärsområde Syd kompletterade dock 1988 sin plan med uppgifter om tjänstgöring för annan expeditionspersonal på de stationer som var fjärrmanövrerade. Troligen gjordes detta för att ge tågledaren och fjärrtågklareraren en möjlighet att få hjälp med ordergivning, eller med lokal manövrering av ställverket och fjärrmanövreringen skulle krångla. Vid denna tid hade fortfarande de flesta i expeditionstjänst så mycket kunskap om trafik så att de kunde utföra sådana uppgifter. Kanske fanns det också bland biljett- och godsexpedieringspersonalen någon som fortfarande kunde rycka in som tågklarerare på stationen.

En märklighet i RF:en är att Malmö central saknas i förteckningen (medan övriga dåvarande stationer i Malmö ställverksområde är medtagna: Arlöv, Malmö gbg, Lundavägen och Fosieby). Men det är nog bara ett förbiseende.
/up

RF 06:5 Stationernas bevakningstider, Malmö TLO 1988-12-20

av Calle Wickberg @, tisdag, juli 17, 2018, 22:52 (245 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Tack för mycket intressanta och välformulerade kommentarer, Ulf!

RSS-feed av trådar
powered by my little forum