Ställverk på Malmö F? (Signaler/säkerhet)

av Jan Frelin @, Vällingby, tisdag, juni 04, 2019, 22:22 (110 dagar sedan)

Hej,

Är det någon som vet om det funnits något ställverk på Malmö F?

(Jag har rotat runt på ekeving.se och inte hittat något svar).

Ställverk på Malmö F?

av Gunnar Ekeving @, tisdag, juni 04, 2019, 23:49 (110 dagar sedan) @ Jan Frelin

Det fanns semafor/semaforer och en ställbock eller vevapparat.

Det enda underlag jag hittar nu är en skrivelse från signalingenjören i Malmö, daterad januari 1955, där han skriver att signalsäkerhetsanläggningen vid Malmö F har ändrats p g a spårändring. I februari samma år skriver trafikinspektören om att de mekaniska ledningarna till semafor B bör läggas i trumma så att snubblingsrisken för växlingspersonal minskar. Det framgår också att minst en växel var förreglad (låst) via säkerhetsanläggningen.

Ställverk på Malmö F?

av 53 Wadsten @, Norrköping, onsdag, juni 05, 2019, 10:47 (110 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Sköttes inte växlar och signaler från Malmö C.

Fram till 1970-talet (?)

av Gunnar Ekeving @, onsdag, juni 05, 2019, 21:28 (109 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Nu hittade jag av en händelse en notering om att det mekaniska ställverket och semaforerna fanns kvar in på 1970-talet. Källa till uppgiften dock okänd, så det får väl anses finnas en viss osäkerhet om hur länge denna signalsäkerhetsanläggning fanns kvar.

Ställverk på Malmö F? -- besynnerligt

av Ulf Pålsson @, Stockholm, onsdag, juni 05, 2019, 22:18 (109 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Det fanns semafor/semaforer och en ställbock eller vevapparat.

Det enda underlag jag hittar nu är en skrivelse från signalingenjören i Malmö, daterad januari 1955, där han skriver att signalsäkerhetsanläggningen vid Malmö F har ändrats p g a spårändring. I februari samma år skriver trafikinspektören om att de mekaniska ledningarna till semafor B bör läggas i trumma så att snubblingsrisken för växlingspersonal minskar. Det framgår också att minst en växel var förreglad (låst) via säkerhetsanläggningen.

Detta är ju både besynnerligt och intressant. Jag har alltid trott att Malmö F bara var en taxepunkt och bangård för färjetrafiken till Köpenhamn, att alla spår var sidospår där och att all trafik mellan Malmö F och (övriga) Malmö C skedde som växling. Kan man verkligen ha kört tåg mellan Malmö C och Malmö F? Eller, om det ändå var fråga om växling, användes ändå semaforer enligt undantag från säo? Vad stod det i tidtabellsboken del A?

Ställverk på Malmö F? -- bangårds- o växlingsinstruktion.

av S-O Johansson @, torsdag, juni 06, 2019, 01:17 (109 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Detta är ju både besynnerligt och intressant. Jag har alltid trott att Malmö F bara var en taxepunkt och bangård för färjetrafiken till Köpenhamn, att alla spår var sidospår där och att all trafik mellan Malmö F och (övriga) Malmö C skedde som växling. Kan man verkligen ha kört tåg mellan Malmö C och Malmö F? Eller, om det ändå var fråga om växling, användes ändå semaforer enligt undantag från säo? Vad stod det i tidtabellsboken del A?

Enligt III distriktet tidtabellsbok del A 1959 gällde följande:
Instruktion för framförande av personförande växlingssätt Malmö C—Malmö F.
Växlingssätten skall ha tryckluftsbromsen kopplad och bromssystemet uppladdat. Främsta vagnen skall vid backning vara försedd med bromsapparat enl säo k § 29:10 punkt 5. Bälgarna mellan psv skall vara uppkopplade. Kopplen får ej vara hårt åtdragna. Växlingssätten skall framföras med den skärpta försiktighet, som betingas av att personvagnar med resande medföres. Inspektörerna av växlingsvägen, vilka även utför klargöring, skall i god tid inhämta upplysningar om tågs resp färjas ankomsttid och på lämpligt sätt underrätta berörd personal därom. De spår, över vilka rörelserna skall ske, skall i god tid före överföring hållas fria från fordon. Rörelser, som korsar eller mynnar ut i växlingsvägen, får icke företagas i farlig närhet av denna väg vid tiden för överföringen och till dess visshet vunnits, att växlingssättet passerat.
För själva överföringen gäller:
På sträckan från pbg till spår 25 eller omvänt regleras rörelserna med dvärgsignaler enligt säo § 8: 4, fig 5 a—c. Arbetsledaren i pbg ställverk ansvarar för att växlarna på personbangården till spår 25 intar rätta lägen, då växlingssätt skall framgå.
Sträckan från spår 25 t o m växel 202 i spår 21 a och omvänt
tryggas genom mekaniskt ställverk. Instruktion för handhavandet av ställverket än anslagen i ställverkskuren. Endast tjänstehavare som erhållit särskild instruktion och därefter godkänts, får enligt turlista och säpl handhava ställverksanläggningen.
Till ställverket hör följande signaler och spårspärrar:
Semafor A för rörelser från pbg: förreglar växlar, skyddsväxlar och spårspärrar fram tom växel 202 i spår 21 a. Körsignal visas med en vinge.
Semafor B för rörelser till pbg: förreglar växlar, skyddsväxlar och spårspärrar fram tom växel 205 i spår 25. Körsignal visas med en vinge.
Spårspärr I i östra änden av spår 24.
Spårspärr II i spårens "södra ängaspåret" och 23 förlängning väster om spårkorsningarna vid ställverket.
Intill spårspärrarna finnes en spårspärrlykta (benämnd M), placerad på mast norr om spåren. Signalen visar "stopp", då korsningen över växlingsvägen är spärrad.
Spårspärr IV i spår 21 a väster om växel 202.
Växlingssätten får passera semaforerna A och B endast då körsignal visas med dessa eller efter muntligt besked från växlingsledaren till lokföraren, att signalerna är ur bruk.
På sträckan öster om växel 202, på spårförbindelsen till Malmö F och på Malmö F bangård sker rörelsen över olåst växlingsväg under växlingsledarens ansvar.
Spårvakt tjänstgör i området vid bangårdsbron enligt turlista och säpl. Spårvakten skall lägga, bevaka och manövrera:
Växlar ingående i växlingsvägen från spår 21 a till vändpunkten på "vågspåret" och vidare till överföringsspåret ("färjevägen";) till Malmö F eller omvänt.
Skyddsväxlarna nr 286 och 300, som skall intaga avvisande lägen till JJ o o >, vagsparet .
Spårspärrar på "ishusspåret", spår 5, spår 6, frilastbangårdens eller bromsslädar växelgata samt på spåren öster om växel 215. Sedan växlingssätt passerat skall spårspärrarna läggas ned (resp bromsslädar tagas bort) av spårvakten såvida inte turlista eller order meddelat att annan tjänstetur skall göra detta.
Semafor C placerad invid korsningen med Carlsgatan och gällande för rörelser från Malmö F. Körsignal får ges först sedan ovan angivna åtgärder vidtagits, och tidigast vid växlingssättets beräknade avgång från Malmö F. Signalen återställes till stopp, då loket passerat semaforen. På överföringsspåret ("färjevägen";) mellan godsbangården och färjebangården skall växlingssätten framföras enligt de för växling på hamnspåren givna föreskrifterna.
Källa: III distriktets tidtabellsbok del A från 1959 som finns på Ekevings sida "Tidtabeller, trafikplanering mm".
Smileysen som finns i texten kommer upp genom att några tecken i kopieringen av orginaltexten ger den här effekten.

Ställverk på Malmö F? -- bangårds- o växlingsinstruktion.

av Jan Frelin @, Vällingby, torsdag, juni 06, 2019, 21:01 (108 dagar sedan) @ S-O Johansson

Det var ju synnerligen klargörande, tackar!

Ställverk på Malmö F? -- intressant!

av Ulf Pålsson @, Stockholm, fredag, juni 07, 2019, 16:04 (108 dagar sedan) @ S-O Johansson

Om det ändå var fråga om växling [mellan Malmö F och (övriga) Malmö C], användes ändå semaforer enligt undantag från säo? Vad stod det i tidtabellsboken del A?


Enligt III distriktet tidtabellsbok del A 1959 gällde följande: - - -

Mycket intressant. Enligt trafikreglerna (Säo) användes inte huvudsignaler mellan 1923 och 1994 för att på något sätt reglera växling, men det fanns säkert ett antal lokala undantag/tillägg, och här ser vi alltså ett som levde åtminstone en bit in på 1960-talet.

”Växlingssätten får passera semaforerna A och B endast då körsignal visas med dessa eller efter muntligt besked från växlingsledaren till lokföraren, att signalerna är ur bruk.” En något märklig reglering, kan tyckas. Hur ofta gav växlingsledaren besked om att signalerna var ur bruk? funderar jag.
/up

Ställverk på Malmö F?

av Jan Frelin @, Vällingby, onsdag, juni 05, 2019, 22:30 (109 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Det fanns semafor/semaforer och en ställbock eller vevapparat.

Det enda underlag jag hittar nu är en skrivelse från signalingenjören i Malmö, daterad januari 1955, där han skriver att signalsäkerhetsanläggningen vid Malmö F har ändrats p g a spårändring. I februari samma år skriver trafikinspektören om att de mekaniska ledningarna till semafor B bör läggas i trumma så att snubblingsrisken för växlingspersonal minskar. Det framgår också att minst en växel var förreglad (låst) via säkerhetsanläggningen.

Är det denna du menar?:
https://www.ekeving.se/r/siSJ/C_4274_1926.jpg

Om jag förstår den rätt, så finns det ingen infartssignal till Malmö F.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum