Division Engelbrechts väg Del 1 (Järnväg allmänt)

av BD, Tuesday, January 22, 2013, 21:32 (3607 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

Anteckningar
Rörande de överenskommelser som träffats vid sammanträde den 23 och 25 juni angående transitering av tysk trupp genom Sverige, varom svenska regeringen i note till Envoye´n dr Karl Schnurre lämnat närmare medgivande den 25 juni 1941.
1.
Närvarande från svenska järnvägsstyrelsen: Byråchefen, Major Wrede
från Tyskland: Majorerna Steltzer och Erfurt samt kaptenerna Sasse och Neuman.

2.
Transporterna utföras från Charlottenberg till Haparanda – Torneå med högst 8 tåg per dygn. Tågsättens sammansättning och lastning sker på norskt område och tågen ankomma från Magnor till Charlottenberg å följande tider: 2.00, 4.30, 7.30, 10.55, 13.15, 16.20, 20.00 samt 23.55 (tiderna avse norsk sommartid). Från Charlottenberg vidareföras tågen i till en början 4 tåg kl 5.01, 10.45, 18.10 och 23.33 (svensk tid). Vid övergången till ångdrift uppdelas tågen i åtta tåg, vilka ankomma Haparanda kl 3.39, 8.45, 12.47, 14.52, 16.41, 21.00 och 23.33 (svensk tid). Transporterna beräknas omfatta inalles omkring 100 ångtåg och beräknas slutförda under loppet av 12 à 13 dagar.

3.
Tågsätten givas sådan sammansättning att vagnvikten på ånglinjerna i intet fall överstiger 400 ton och på elektriska linjer, där två tågsätt framföras i gemensamt tåg, den totala vagnvikten icke överstiger 800 ton.
4.
Vagnmaterielen ställes till förfogande från såväl Norge som Sverige. Under de två första transportdygnen kommer sålunda erforderliga vagnar att tillhandahållas från NSB. Under sex dygn, räknat fr.o.m. den 26. juni överlämnar SJ det i bifogade förteckning angivna antalet tomvagnar i Charlottenberg, resp. Kornsjö. Senast fr.o.m. 7. transportdygnet beräknas erforderliga vagnar kunna erhållas från återgående tomtåg, vilka överlämnas till NSB i Charlottenberg. Endastsådan vagnmateriel, vilken ur trafiksäkerhetssynpunkt kan betecknas som fullgod, må komma till användning. Samtliga vagnar skola vara försedda med genomgående bromsledning varjämte samtliga personvagnar och erforderligt antal godsvagnar skola vara försedda med tryckluftbroms.
5.
Utöver den kalla förplägnad, som medföres av den tyska truppen, tillhandahålles genom svensk försorg å särskilt anordnade måltidsstationer varm dryck två gånger dagligen samt varm mat en gång dagligen. I den från svensk sida tillhandahållna maten ingår icke bröd. Truppen i sin helhet medför kokkärl och matbestick, varför tallrikar och servis icke behöver tillhandahållas. Utspisningen ordnas gemensamt för officerare och manskap. Med hänsyn till eldfaran får kokning i medförda fältkök icke förekomma under färden.
På de anordnade måltidsstationerna skall vatten finnas tillgängligt för såväl personal som hästar, varjämte tillgång till vatten även bör finnas vid stationer, där trupptågen hava tidtabellsenliga uppehåll om mer än 10 minuter.
6.
Varje tåg åtföljes av svensk kontrollofficer och viss kontrollpersonal. Utöver de ordningsföreskrifter, som nämnde kontrollofficer äger utfärda gälla bifogade ”Dienstanweisungen”. I varje godsvagn, som medför personal, anbringas genom svensk försorg bifogade anslag röande signaler till tågpersonalen etc.
7.
Efter slutförd transport genom Sverige sker omlastning till finska tågsätt i Torneå och Haparanda. Svensk personal medverkar härvid icke i Torneå i annan mån än att svensk representant är närvarande vid besiktning av det svenska tågsättet efter verkställd urlastning. Därest på grund av trafiksvårigheter etc. i Finland de finska tågsätten icke rättidigt kunna stå till förfogande i Torneå och Haparanda skall truppen utan att avvakta det finska tågsättets ankomst urlasta, så att ett rättidigt återförande av de svenska tågsätten icke äventyras. Dylik urlastning i Haparanda ävensom därefter erforderlig marsch till finskt område sker efter order av den svenska stationsofficeren i Haparanda, vilken jämväl lämnar närmare föreskrifter angående sättet för marschens verkställande, marschväg etc.
8.
Utöver ovan angivna åtta tåg om dagen å ånglinjerna (4 tåg å elektrolinjer) kunna ytterligare tåg icke ifrågakomma. Eventuella önskemål om framförande av godsvagnar å linjen Charlottenberg/Haparanda kunna på grund härav icke tillgodoses i annan mån än att i undantagsfall enstaka godsvagnar kunna befordras med ordinarie godståg. Av järnvägstekniska skäl kunna dylika vagnar icke åtföljas av tysk personal. Vagnar vilka på detta sätt befordras med ordinarie tåg taxeras enligt tidigare träffad taxeöverenskommelse(W-guth).


Hela tråden: