Signalering vid följtåg (Signaler/säkerhet)

av S-O Johansson @, fredag, oktober 19, 2018, 23:18 (394 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

På den tiden då följtåg användes var man tvungna att visa för både stations- och banpersonal att ytterligare tåg i samma körriktning var att vänta, resp. att detta var det sista tåget i konvojen.


Först lite om 'följtåg'. Termen användes i trafikreglerna (Säo) mellan 1941 och 1959. I 1941 års säo förklarades den på följande sätt: "rälsbusståg, som framgår efter annat tåg å för båda tågen samtidigt upplåten tåganmälningssträcka". I 1947 års säo fanns ingen fastställd termförklaring, men i löpande text nämndes att följtåg var ett ”rälsbusståg [som] planenligt framföres efter annat tåg på tåganmälningssträcka, som samtidigt upplåtes för båda tågen”.

Det är möjligt att följtåg har förekommit också före 1941, men i så fall måste det ha varit i form av undantags- eller tilläggsbestämmelser från/till säo.

I redogörelse för verksamheten inom säkerhetstjänsten vid Statens Järnvägar för år 1934 nämns nedanstående under tolkningar av säo föreskrifter.

"Skrivelse den 17/7: Tvenne rälsomnibusar med eller utan släpvagn ävensom rälsomnibus med eller utan släpvagn och lokomotor, ensam eller framförande vagnar, få efter medgivande av distriktschefen samtidigt framgå i samma riktning å en och samma tåganmälningssträcka under följande villkor:
1) Avståndet mellan rälsomnibusarna eller mellan rälsomnibus och lokomotor får icke understiga 200 m. 2) Lokomotor med eller utan vagnar skall gå efter rälsomnibus. 3) Med lokomotorn får framföras högst 8 vagnsaxlar, och skall sista vagnen vara ansluten till bromsledningen, om tåget genomgångsbromsas. 4) Största tillåtna hastigheten för lokomotorn får icke överstiga 40 km/tim. 5) Till anmälan »0 ut» och »0 in» skall fogas »med efterföljande rälsbuss (lokomotor)»; anmälan »0 in» får icke utväxlas, förrän båda rälsomnibusarna resp. rälsomnibus och lokomotor inkommit. 6) I de fall, som omnämnas i säo § 72 :1 må den först gående rälsomni- busen framföras till en plats omedelbart innanför signalen resp. utanför yttersta växeln. 7) Vid ingående å driftplats skall efterföljande rälsomnibus (lokomotor) ingå med försiktighet på samma spår som föregående rälsomnibus. 8) Skriftlig order å form. S 10 skall delgivas förarna å båda motorfordonen, att rälsomnibus (lokomotor) följer efter på sträckan. 9) Nödgas först gående rälsomnibus stoppa på linjen, skall föraren, sedan han vidtagit åtgärder till förhindrande av fordonets igångsättande, förfara på sätt i säo § 27:2 stadgats. Distriktscheferna äga föreskriva de försiktighetsåtgärder, som eventuellt kunna anses erforderliga till banpersonalens skyddande."

Tror det är första gången någon hänvisning till följetåg görs i dessa redogörelser. 1936 hade avståndet höjts till 300 m.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum