Ställverk på Malmö F? -- bangårds- o växlingsinstruktion. (Signaler/säkerhet)

av S-O Johansson @, torsdag, juni 06, 2019, 01:17 (229 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Detta är ju både besynnerligt och intressant. Jag har alltid trott att Malmö F bara var en taxepunkt och bangård för färjetrafiken till Köpenhamn, att alla spår var sidospår där och att all trafik mellan Malmö F och (övriga) Malmö C skedde som växling. Kan man verkligen ha kört tåg mellan Malmö C och Malmö F? Eller, om det ändå var fråga om växling, användes ändå semaforer enligt undantag från säo? Vad stod det i tidtabellsboken del A?

Enligt III distriktet tidtabellsbok del A 1959 gällde följande:
Instruktion för framförande av personförande växlingssätt Malmö C—Malmö F.
Växlingssätten skall ha tryckluftsbromsen kopplad och bromssystemet uppladdat. Främsta vagnen skall vid backning vara försedd med bromsapparat enl säo k § 29:10 punkt 5. Bälgarna mellan psv skall vara uppkopplade. Kopplen får ej vara hårt åtdragna. Växlingssätten skall framföras med den skärpta försiktighet, som betingas av att personvagnar med resande medföres. Inspektörerna av växlingsvägen, vilka även utför klargöring, skall i god tid inhämta upplysningar om tågs resp färjas ankomsttid och på lämpligt sätt underrätta berörd personal därom. De spår, över vilka rörelserna skall ske, skall i god tid före överföring hållas fria från fordon. Rörelser, som korsar eller mynnar ut i växlingsvägen, får icke företagas i farlig närhet av denna väg vid tiden för överföringen och till dess visshet vunnits, att växlingssättet passerat.
För själva överföringen gäller:
På sträckan från pbg till spår 25 eller omvänt regleras rörelserna med dvärgsignaler enligt säo § 8: 4, fig 5 a—c. Arbetsledaren i pbg ställverk ansvarar för att växlarna på personbangården till spår 25 intar rätta lägen, då växlingssätt skall framgå.
Sträckan från spår 25 t o m växel 202 i spår 21 a och omvänt
tryggas genom mekaniskt ställverk. Instruktion för handhavandet av ställverket än anslagen i ställverkskuren. Endast tjänstehavare som erhållit särskild instruktion och därefter godkänts, får enligt turlista och säpl handhava ställverksanläggningen.
Till ställverket hör följande signaler och spårspärrar:
Semafor A för rörelser från pbg: förreglar växlar, skyddsväxlar och spårspärrar fram tom växel 202 i spår 21 a. Körsignal visas med en vinge.
Semafor B för rörelser till pbg: förreglar växlar, skyddsväxlar och spårspärrar fram tom växel 205 i spår 25. Körsignal visas med en vinge.
Spårspärr I i östra änden av spår 24.
Spårspärr II i spårens "södra ängaspåret" och 23 förlängning väster om spårkorsningarna vid ställverket.
Intill spårspärrarna finnes en spårspärrlykta (benämnd M), placerad på mast norr om spåren. Signalen visar "stopp", då korsningen över växlingsvägen är spärrad.
Spårspärr IV i spår 21 a väster om växel 202.
Växlingssätten får passera semaforerna A och B endast då körsignal visas med dessa eller efter muntligt besked från växlingsledaren till lokföraren, att signalerna är ur bruk.
På sträckan öster om växel 202, på spårförbindelsen till Malmö F och på Malmö F bangård sker rörelsen över olåst växlingsväg under växlingsledarens ansvar.
Spårvakt tjänstgör i området vid bangårdsbron enligt turlista och säpl. Spårvakten skall lägga, bevaka och manövrera:
Växlar ingående i växlingsvägen från spår 21 a till vändpunkten på "vågspåret" och vidare till överföringsspåret ("färjevägen";) till Malmö F eller omvänt.
Skyddsväxlarna nr 286 och 300, som skall intaga avvisande lägen till JJ o o >, vagsparet .
Spårspärrar på "ishusspåret", spår 5, spår 6, frilastbangårdens eller bromsslädar växelgata samt på spåren öster om växel 215. Sedan växlingssätt passerat skall spårspärrarna läggas ned (resp bromsslädar tagas bort) av spårvakten såvida inte turlista eller order meddelat att annan tjänstetur skall göra detta.
Semafor C placerad invid korsningen med Carlsgatan och gällande för rörelser från Malmö F. Körsignal får ges först sedan ovan angivna åtgärder vidtagits, och tidigast vid växlingssättets beräknade avgång från Malmö F. Signalen återställes till stopp, då loket passerat semaforen. På överföringsspåret ("färjevägen";) mellan godsbangården och färjebangården skall växlingssätten framföras enligt de för växling på hamnspåren givna föreskrifterna.
Källa: III distriktets tidtabellsbok del A från 1959 som finns på Ekevings sida "Tidtabeller, trafikplanering mm".
Smileysen som finns i texten kommer upp genom att några tecken i kopieringen av orginaltexten ger den här effekten.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum