Körning utan verksam ATC (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, onsdag, september 11, 2019, 16:48 (305 dagar sedan) @ Bobo L
Redigerad av Ulf Pålsson, onsdag, september 11, 2019, 17:10

Vad säger de lagkloka om saken? - - -

Det står inget i svensk lagstiftning om tågskyddssystem på järnväg. Frågan om tågskyddssystem är i Sverige helt upp till säkerhetsstyrningssystemen hos infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag, och den regleras genom interna bestämmelser.

Trafikverkets trafikbestämmelser för järnväg, TTJ, gäller genom avtal obligatoriskt för alla järnvägsföretag som trafikerar Trafikverkets järnvägsnät. En huvudregel i TTJ är att alla tågfärder ska framföras med verksamt tågskyddsystem (ATC i de ”konventionella” trafikeringssystemen H och M, och ETCS i ERTMS-systemen E2 och E3). TTJ anger också ett antal undantag från huvudregeln, samt vad som gäller om tågskyddssystemet blir felaktigt under gång.

I följande fall får ett tåg framföras i system H och M utan verksam ATC-utrustning på tåget:
• Inom område utan ATC, alltså där banan saknar ATC-utrustning.
• På tågets utgångs- eller slutdriftplats (även om den ligger i ATC-område), om tåget ska framföras eller har framförts på område utan ATC som ansluter utanför driftplatsen.
• För att förflytta ett drivfordon till och från arbeten i infrastrukturen, eller till och från provkörningar, eller till och från verkstad, om fordonet inte kan kopplas in i ett tågsätt som kan framföras med verksam ATC.
• I godståg och tjänstetåg, om avståndet för förflyttning av tågsättet är högst 50 km.
• I ”museitåg”, om avståndet för förflyttning av tågsättet är högst 200 km.
• I tåg för insats som hjälpfordon eller vid röjnings- och nödsituationer.

Om det under tågfärd som framförs med verksam ATC blir fel på ATC-ombordutrustningen, gäller andra regler: Föraren får utan tillstånd från sitt järnvägsföretag framföra tåget utan verksam ATC bara till den närmaste driftplatsen. Järnvägsföretaget ska se till att felavhjälpning eller fordonsbyte om möjligt kan genomföras där. Om det inte är möjligt på den driftplatsen, får tåget framföras vidare utan verksam ATC till närmaste driftplats där felavhjälpning eller fordonsbyte får ske, enligt järnvägsföretagets beslut.

Järnvägsföretaget kan ha egna bestämmelser som skärper eller kompletterar reglerna i TTJ.

När man kör utan verksam ATC inom ATC-område, gäller en allmän hastighetsbegränsning till 80 km/h. Dessutom innebär signalbeskedet ”kör 40” från en huvudsignal då alltid en hastighetsbegränsning till 40 km/h på hela den signalsträcka som följer efter huvudsignalen (vilket t.ex. gäller hela Citybanan i Stockholm, och Citytunneln i Malmö med omgivningar). Detta innebär att ett tåg, vars körplan förutsätter verksam ATC men som framförs utan verksam ATC, i regel snabbt blir kraftigt försenat och kommer i vägen för andra tåg.

Dessa regler har i princip gällt i åtminstone 20 år.

Jag tror inte att något järnvägsföretag tar lätt på framförande av tåg utan verksam ATC i ATC-område, i synnerhet inte med förare som i sin tjänstgöring är vana att ha stöd av ATC-systemet.
/up


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum