Inget myndighetsfastställande av trafikregler (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, måndag, september 16, 2019, 20:54 (162 dagar sedan) @ Bobo L
Redigerad av Ulf Pålsson, måndag, september 16, 2019, 21:15

Nja, regelverket vid de svenska järnvägarna är nog inte helt friflygande. Reglerna fastställs av Transportstyrelsen vilken har statusen av myndighet, därtill utsedd av regeringen. - - -

År 2008 fastställdes Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7, JTF) med detaljerade trafikregler för alla järnvägar utom ”lokala och regionala järnvägsnät som är fristående”, d.v.s. alla utom Roslagsbanan, Saltsjöbanan och museijärnvägar. (Jag kallar här dessa järnvägar ”det sammanhängande normalspårsnätet”.) Det gjordes med stöd i järnvägsförordningen, enligt vilken JvS fick ”meddela föreskrifter om - - - säkerhetsordningar - - -”. Trafikreglerna i JTF började gälla 2009-05-31.

Parallellt med JTF gällde JvSFS 2008:8, föreskriften om järnvägens säkerhetsbestämmelser vad gäller trafik och arbeten på spår, som sa: Varje verksamhetsutövare (VU, = järnvägsföretag, JF, eller infrastrukturförvaltare, IF) skulle ha en trafiksäkerhetsinstruktion (= Tri). Dess innehåll reglerades av en lista över vilka områden som skulle omfattas. För verksamhet på det sammanhängande normalspårsnätet undantogs de områden som reglerades genom JTF. Varje VU skulle fastställa sin egen Tri. På de järnvägsnät där det fanns fler verksamhetsutövare (d.v.s. på nästan alla järnvägsnät) skulle de olika Tri ”överensstämma i gemensamma delar”. (Teoretiskt skulle man alltså komma överens; detta krav kallades av vissa för ”runda-bords-paragrafen”.) Varje VU skulle, i samband med ansökan om tillstånd och vid stora förändringar i verksamheten, ”ge in” sin Tri till Transportstyrelsen (TS, som 2009 hade tagit över från Järnvägsstyrelsen som tillsyns- och tillståndsmyndighet.) Syftet med detta var bl.a. att TS skulle kunna kontrollera kravet enligt runda-bordsparagrafen. Något formellt fastställande från TS av trafiksäkerhetsinstruktioner skedde inte.

Den nya myndigheten TS tyckte inte om detaljeringsgraden i JvSFS 2008:7 och arbetade för att i stället ge ut nya, mer övergripande, föreskrifter, och i stället överlämna till VU att själva ta fram de detaljerade trafikreglerna. Under år 2014 kom TS fram till att EU-bestämmelser inte tillät att trafikregler skulle få vara det som kallades nationella regler. (Detta har Överkörmästaren redan kommenterat i inlägget kl 13:46.) TS inriktade sig i stället på att helt upphäva JTF som föreskrift. Detta skedde slutligen 2016-03-01, och alla trafikreglerna i f.d. JTF "överlämnades" till VU att ta hand om. Trafikverket (TRV), Branschföreningen Tågoperatörerna (BTO) och Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ) kom överens om att TRV skulle överta utgivningen av trafikreglerna i form av TRV:s Trafikbestämmelser för järnväg (TTJ), och att BTO och FSJ skulle bidra till förvaltningen och utvecklingen av trafikreglerna i TTJ. Så gott som alla andra IF på det sammanhängande normalspårsnätet (Inlandsbanan, A-Train, Öresundsbrokonsortiet och andra) har också valt att anta TTJ som ”sina” trafikregler.

Bara lite mer än två år försenat, 2018-04-01, ändrade TS JvSFS 2008:8 efter det förhållande att JTF inte fanns längre. Nu gällde JvSFS 2008:8 i sin helhet för alla VU. Självklart fungerade inte ”runda-bords-paragrafen”, utan alla JF accepterade att i sin egen Tri ta in de trafikregler som IF bestämde.

Till yttermera även genom krav i EU:S regelverk om att medlemsstaterna ska hålla sig med en särskild myndighet för detta ändamål. Alltså såväl en nationell ambition som ett EU-krav.

Javisst, enligt EU-direktiv ska varje medlemsstat ha en nationell säkerhetsmyndighet, som är tillsynsmyndighet och tillståndsmyndighet. I Sverige är det TS.

Transportstyrelsens fastställanden är sålunda myndighetsbeslut, fattade med stöd i lagen. Utan lagstöd vore dessa beslut inte myndighetsbeslut. - - -

Absolut, men trafikregler för järnväg fastställs inte av TS, sedan JTF slopades 2016-03-01. Och några andra trafikregler än JTF har inte fastställts av TS.

Trafikverkets trafikbestämmelser för järnväg, TTJ, gäller genom avtal obligatoriskt för alla järnvägsföretag som trafikerar Trafikverkets järnvägsnät.


Hmmm..? Vari ges Trafikverket mandatet att först formulera dessa trafikbestämmelser och sedan dessutom dyvla på dessa på berörda järnvägsföretag? - - -

Mandatet finns i järnvägslagen, enligt vilken JF och IF ska ingå de avtal av administrativ, teknisk och ekonomisk natur som behövs för utnyttjande av tågläget (trafikeringsavtal).

Dessutom har TS nu, från 2019-07-15, upphävt JvSFS 2008:8 och ersatt den med TSFS 2019:57, föreskrift om övriga säkerhetsbestämmelser för rörelser med järnvägsfordon och för arbeten i järnvägsinfrastrukturen. Äntligen är den omöjliga ”runda-bords-paragrafen” borta. TSFS 2019:57 reglerar vad infrastrukturförvaltaren ansvarar för och vad järnvägsföretaget ansvarar för. Fortfarande sker det inget fastställande från Transportstyrelsen av trafikregler.
/up


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum