Inget myndighetsfastställande av trafikregler (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, fredag, september 20, 2019, 17:55 (291 dagar sedan) @ Bobo L

[Det sker] inget fastställande från Transportstyrelsen av trafikregler.

Men, vad jag egentlig avsåg, utan att skriva det, var att TS väl fastställer (beslutar att godkänna?) de olika aktörernas säkerhetsstyrningssystem. I detta ingår (väl?) företagets trafikeringsregler?

Ja, trafikregler ingår i det säkerhetsstyrningssystem som en verksamhetsutövare (VU = ett järnvägsföretag eller en infrastrukturförvaltare) ska ha. Transportstyrelsen (TS, som är tillståndsmyndighet och tillsynsmyndighet) kontrollerar på övergripande nivå att det finns trafikregler, men jag vill inte kalla detta för fastställande.

När en VU för första gången ansöker om tillstånd för att bedriva verksamhet, prövar TS företagets säkerhetsstyrningssystem som en del i processen inför utfärdandet av tillstånd: säkerhetsintyg (för järnvägsföretag på ”det stora sammanhängande normalspårsnätet”), nationellt trafiksäkerhetstillstånd (för järnvägsföretag på lokala och regionala fristående järnvägsnät) eller säkerhetstillstånd (för infrastrukturförvaltare). I den prövningen ingår kontroll av att det finns trafikregler i tillräcklig grad och att dessa i förekommande samverkar med andra VU:s trafikregler.

Tillståndet ska omprövas av TS då VU:s verksamhet ska genomgå en väsentlig förändring. Säkerhetsintyg och säkerhetstillstånd ska dessutom omprövas minst var femte år. Vid omprövning kontrollerar TS säkerhetsstyrningssystemet igen, och därmed även att trafikregler finns.

Man kan ju säga att TS vid utfärdande eller omprövning av tillståndet ”godkänner” säkerhetsstyrningssystemet inklusive trafikreglerna, men det sker alltså bara på en övergripande nivå. Ansvaret för att säkerhetsstyrningssystemet är tillräckligt, inklusive trafikreglerna, ligger helt på VU.

Det betyder alltså att TS inte ”fastställer” säkerhetsstyrningssystemet och därmed inte heller fastställer trafikreglerna. Tvärtom är det så att säkerhetsstyrningssystemet (inklusive trafikreglerna) löpande ska följas upp av VU och vid behov revideras. Dessa ändringar/revisioner får så att säga TS inte ”reda på” förrän vid nästa omprövning, såvida ändringen etc. inte framkommer vid en tillsyn.

TS genomför alltså också tillsyn över verksamhetsutövarna. En del i tillsynen är stickprovskontroller av att VU verkligen följer sitt säkerhetsstyrningssystem (och alltså följer bl.a. sina trafikregler). Om så inte är fallet, har TS möjlighet att utfärda förbud och förelägganden, som kan förenas med vite, en form av böter. I "värsta fall" kan TS återkalla tillståndet, och då är det slut med VU:s verksamhet.
/up


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum