Signalering för hastighetsnedsättning, del 3, 1959-1990 (Signaler/säkerhet)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, måndag, september 30, 2019, 00:31 (280 dagar sedan) @ Anders_W
Redigerad av Ulf Pålsson, måndag, september 30, 2019, 00:53

(forts.)

Från 1959 till 1968:
1959 ändrades orienteringstavla för hastighetsnedsättning: Den nedre skylten ändrades till gul, kvadratisk och med svarta siffror för hastighetsvärdet på den följande hastighetstavlan. Hastighetstavlan kallades ’begynnelsetavla’ för sidan med siffor, och ’sluttavla’ för den blanka sidan. Från 1959 gjordes orienteringstavlorna helt reflekterande, och de reflexprismor som tidigare hade använts användes inte mer på nyuppsatta tavlor.

Permanent hastighetsnedsättning:
a) På bansträcka där sth var 120 km/h eller högre:
F: Ett orienteringsmärke för hastighetsnedsättning (ny variant c) 900 m före börjanpunkten.
B: En hastighetstavla, begynnelsetavla.
S: En hastighetstavla, sluttavla.

b) På bansträcka där sth var lägre än 120 km/h, för en nedsättning där hastigheten var nedsatt med mer än 40 km/h under banans sth: Samma som a).

c) På bansträcka där sth var lägre än 120 km/h, för en nedsättning där hastigheten var nedsatt med högst 40 km/h under banans sth:
F: Ingen försignalering.
B: En hastighetstavla, begynnelsetavla.
S: En hastighetstavla, sluttavla.

Tillfällig hastighetsnedsättning:
d) På bansträcka där banans sth var 120 km/h eller högre: Samma som a).

e) På bansträcka där banans sth var lägre än 120 km/h, för en nedsättning där hastigheten var nedsatt med mer än 40 km/h under banans sth: Samma som a).

e) På bansträcka där banans sth var lägre än 120 km/h, för en nedsättning där hastigheten var nedsatt med högst 40 km/h under banans sth: Samma som a), men orienteringsmärket togs ned efter fyra veckor.

1959 infördes också en ’tavla utan signalbetydelse’, en hastighetstavla försedd med ett svart kryss på den vita ytan, för att markera att tavlan bara gällde i motsatt riktning.

Från början av 1960-talet gjordes nya hastighetstavlor med spetsigare hörn på triangeln. Figurerna i trafikreglerna (säo) ändrades dock inte. Även orienteringstavlornas triangel ändrades: de försågs med svart mittparti i stället för urtaget mittparti. I säo ändrades dock figurerna först 1973.

Från 1968 till 1973:
1968 infördes helt lika signalering för permanent och tillfällig hastighetsnedsättning.

a) På bansträcka där banans sth var över 80 km/h:
F: Ett orienteringsmärke för hastighetsnedsättning 900 m före börjanpunkten.
B: En begynnelsetavla.
S: En sluttavla.

b) På bansträcka där banans sth var högst 80 km/h, för en nedsättning där hastigheten var nedsatt med mer än 40 km/h under banans sth: Samma som a).

c) På bansträcka där banans sth var högst 80 km/h, för en nedsättning där hastigheten var nedsatt med högst 40 km/h under banans sth:
F: Ingen försignalering.
B: En begynnelsetavla.
S: En sluttavla.


Från 1973 till 1979:
1973 ersattes de triangelformiga vita hastighetstavlorna med gröna siffror och blank baksida av de nuvarande runda gula hastighetstavlorna med svarta siffror och vars baksida inte har någon signalbetydelse. Signaleringen blev nu oberoende av banans sth och oberoende av hur kraftig nedsättningen var.

F: En orienteringstavla för hastighetsnedsättning 900 m före börjanpunkten. Om bromsavståndet var tillräckligt kunde undantagsvis kortare avstånd än 900 m förekomma; det kortare avståndet angavs på en tilläggstavla.
B: En hastighetstavla.
S: En hastighetstavla.

Från 1979 till 1985:
1979 utökades försignaleringsavståndet till 1000 m. Ändringen föranleddes av ATC-systemets införande.

F: En orienteringstavla för hastighetsnedsättning 1000 m före börjanpunkten. Om bromsavståndet var tillräckligt kunde undantagsvis kortare avstånd än 1000 m förekomma; det kortare avståndet angavs på en tilläggstavla.
B: En hastighetstavla.
S: En hastighetstavla.

Från 1985 till 1990:
1985 infördes höjdes den högsta hastigheten från 130 till 160 km/h, vilket krävde längre försignaleringsavstånd.

a) Om hastigheten skulle sänkas från en nivå över 130 km/h med mer än 60 km/h:
F: En orienteringstavla för hastighetsnedsättning 1600 m före börjanpunkten, med tilläggstavla som angav avståndet till hastighetstavlan. Ytterligare en orienteringstavla för hastighetsnedsättning 1000 m före börjanpunkten.
B: En hastighetstavla
S: En hastighetstavla.

b) Andra fall än a): Samma som gällde 1979–1985.

(fortsättes i nytt inlägg)


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum