Hastighetssignalering i huvudsignaler, del 1 (Signaler/säkerhet)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, lördag, oktober 05, 2019, 19:37 (666 dagar sedan)

Jag lyfter upp en fråga som Anders_W ställde i en tidigare tråd:

Herrarna råkar inte veta när det var man bestämde att hastighetsgränsen för "en grön" genom växel i avvikande läge skulle vara minst 100 km/tim? Med JTF blev den ju 80, men åtminstone in på 80-talet innebar "en grön" ju ingen begränsning.

Det där med ”minst 100 km/h” torde handla om det jag beskriver i stycke (7) nedan.

Här följer en beskrivning av historien för ”hastighetssignalering” i huvudsignaler. Jag begränsar mig till huvudljussignaler och till normalspår på Statens järnvägar / Banverket / Trafikverket, och jag tar inte med den särskilda signalering som fanns på f.d. TGOJ. Förkortningen ’sth’ används för största tillåten hastighet.

(1) Det var 1959 som principen vid signalering i huvudsignaler ändrades från vägsignalering (angav vilken tågväg som var lagd, om det fanns flera tågvägar från signalen) till hastighetssignalering (anger vilken hastighet som får hållas).

(2) Hastighetssignaleringen innebar inledningsvis att
– signalbild ’en grön’ (signalbesked ”kör”) tillät att man fick köra med banans sth eller enligt en med hastighetstavlor skyltad lägre permanent hastighetsnedsättning,
– ´signalbild ’två gröna’ eller ’tre gröna’ (signalbesked ”kör varsamt”) innebar att hastigheten var begränsad till 40 km/h från signalen.

(3) Under en övergångsperiod, där huvudljussignaler som visade ’en grön’ ännu inte hade hunnit ändras till att visa ’två gröna’ p.g.a. 40-begränsning genom växelkurva eller genom oförreglade växlar, kompletterades ’en grön’ med en hastighetstavla ’40’. För infartssignaler på stationer med oförreglade växlar kunde 40-begränsningen fram till 1973 i stället anges för föraren genom att tjänstetidtabellen angav en särskild symbol: en ”klump” på masten på den semaforsymbol som visade hur många gröna sken som planenligt skulle visas för tåget från den aktuella infartssignalen. Ombyggnaden av huvudljussignaler torde dock ha slutförts i mitten av 1960-talet.

(4) 1968 utvidgades hastighetssignaleringen genom att signalbild ’två gröna och sjua’ infördes (med en sjua från en tablåsignal invid huvudljussignalens bakgrundsskärm). Den innebar att hastigheten fick vara 70 km/h. Signalbilden tillkom på grund av att man började lägga in växlar som tillät 70 km/h i kurvläge.

(5) Från 1973 framgick hastighetssignaleringen tydligare i trafikreglerna (säo), genom att det dittillsvarande signalbeskedet ”kör varsamt” ändrades till ”kör 40” (signalbild ’två gröna’ och ’tre gröna’) samt ”kör 70” (signalbild ’två gröna och sjua’).

(6) I och med ATC-systemets införande 1979 kunde principen med hastighetssignalering byggas på ytterligare. ATC-besked (d.v.s. hyttsignalindikering) kunde nu tillåta 50, 60 eller 70 km/h när huvudsignalen visade ”kör 40”. Det var växlar med högre tillåten hastighet än 40 km/h i kurvläge som föranledde detta. Ändringen ledde till att signalbeskedet ”kör 70” (signalbild ’två gröna och sjua’) kunde slopas på en station när den utrustades med ATC. (Den sista signalen där ”kör 70” kunde visas försvann någon gång under 1990-talet.)

(7) Mellan 1979 och 1987 gällde dessutom: Ett besked från hastighetstavla fick överskridas om ATC-besked angav ett högre värde. I praktiken användes detta för att signalera genom växlar som tillät 100 km/h i kurvläge. En hastighetstavla angav ’100’, och oavsett om växeln låg i kurvläge eller rakläge visade den föregående huvudsignalen ’en grön’. Hastighetstavlan var inte utrustad med baliser. Ett tåg utan ATC måste förstås hålla 100 km/h från tavlan, medan ett ATC-utrustat tåg fick köra enligt det högre ATC-besked som visades om tågvägen ledde genom växeln i rakläge. Regeln och motsvarande signalering med hastighetstavla ’100’ kom till användning också på några ställen där korta signalsträckor krävde högst 100 km/h förbi en signal i ’en grön och grön blink’ för att alla tåg skulle kunna stanna vid nästa i ”stopp”. Tåg som framfördes med verksam ATC ”fångades upp” genom s.k. trappsignalering i ATC, och hastighetstavlan (som också i detta fall saknade baliser) var avsedd endast för tåg som framfördes utan verksam ATC.

(forts.)


Hela tråden:

 

powered by my little forum