Tjänsteförkortningar fortsättning (Järnvägspersonal)

av Dan Ingvar, Monday, November 22, 2021, 19:50 (495 dagar sedan) @ Dan Ingvar

Tjänsteförkortningar i ER BANA – JÄRNVÄGEN som förekommer en gång
arbc - Arbetschef
ASG - AB Svenska Godscentraler
asp - Aspirant
ba - Banavdelningen
barb - Banarbetare
bbk - Biljett- och blankettkontoret
bbr - Bantekniska byrån
biö - Baningenjör
biöx - Baningenjörsexpedition
blbr - Biltrafikbyrån
blti - Biltrafikinspektör
bra - byråassistent
brc - Byråchef
brd - Byrådirektör
bs - Bansektion
bx - Biljettexpedition
Ca - Ordinarie (lön)
Ce - Extra ordinarie (lön)
Cf - Aspirant (lön)
Cg - Extra (lön)
cirk - Cirkulär
dbr - Drifttjänstbyrån
dc - Distriktschef
dgt - Direktgodståg
dkl - Distriktskansli
drc - Driftcentral
ds - Distriktssekreterare
dvst - Driftverkstad
ebr - Elektrotekniska byrån
eiöx - Elektroingenjörsexpedition
ekbr - Ekonomibyrån
eo - Extra ordinarie
es - Elektrosektion
et - Extratåg
exg - Expressgods
fbr - Förrådsbyrån
fdint - Förrådsintendent
fdm - Förrådamästare
fdv - Förrådsvakt
fg - Fraktgods
fgm - Fraktgodsmagasin
fgx - Fraktgodsexpedition
fjgt - Fjärrgodståg
fknt - Förste kontorist
frd - Förrådsdirektör
fsbr - Försvarsbyrån
ftrm - Förste trädgårdsmästare
fviö - Förste verkstadsingenjör
gbr - Godstrafikbyrån
gd - Generaldirektör
gm - Godsmagasin
gxbr - Godstaxebyrån
ig - Ilgods
igm - Ilgodsmagasin
igt - Ilgodståg
igx - Ilgodsexpedition
int - Intendent
iö - Ingenjör
JHF - Järnvägsmännens Helnykterhetsförbund
jsty - Järnvägsstyrelsen
kb - Kontorsbiträde
kbiö - Förste baningenjör
kbr - Kanslibyrån
keiö - Elektroingenjör
kev - kontorselev
kk - Kontrollkontoret
kmiö - Förste maskiningenjör
kmk - Kammarkontoret
knb - Kanslibiträde
knt - Kontorist
ksv - Kursvagn
kti - Förste trafikinspektör
kv - Kontorsvakt
lgt - Lokalgodståg
lmotf - Lokomotorförare
lokm - Lokmästare
lokst - Lokstation
lokstf - Lokstationsföreståndare
ma - Maskinavdelningen
mbr - Maskintekniska byrån
miö - Maskiningenjör
miöx - Maskiningenjörsexpedition
ms - Maskinsektion
mta - Militärassistent
mtg - Militärgods
mtt - Militärtåg
olv - Omlastningsvagn
omb - Ombudsman
ord - Ordinarie
org - organisationsavdelning
pakg - paketgods
pbr - Persontrafikbyrån
pt - Persontåg
pxbr - Persontaxebyrån
ra - Rättsavdelningen
rbg - Rangerbangård
rbr - Resebyrå
rbs - Rälsbuss
reka - reklamavdelning
rgm - Resgodsmagasin
rgx - Resgodsexpedition
rit - Ritare
rk - Reklamationskontoret
rvk - Revisionskontoret
siiö - Signalingenjör
SLAB - Svenska Lastbilaktiebolaget
snt - Snälltåg
sor - Sektionsorder
spm - Sektionspromemoria
ssk - Statistiska kontoret
stf - Stationsföreståndare
stg - Styckegods
stins - Stationsinspektor
sts - Stationsskrivare
stv - Stationsvagn
svfd - Sektionsvagnfördelare
sx - Stationsföreståndarexpedition
säo - Säkerhetsordningen
ta - Trafikavdelningen
tbfh - Tågbefälhavare
tdt - Tidtabell
te - Trafikinspektörsexpedition
tev - Trafikelev
ti - Trafikinspektör
tkl - Tågklarerare
tl - Tågledare
tliö - Telegrafingenjör
tlx - Telegramexpedition
to - trafikombud
TR - AB Trafikrestauranger
trd - Trädgårdsdirketör
trfm - Trädgårdsförman
ts - Trafiksektion
tx - Tågexpedition
uplbr - Upplysningsbyrå
vbr - Verkstadsbyrån
vd - Verkstadsdirektör
vfm - Vagnförman
viö - Verkstadsingenjör
vlt - Vagnslast
vsk - Vagnskötare
vstf - Verkstadsföreståndare
vx - Vagnexpedition
xt - Expresståg
Xv - Expeditionsvakt
öbm - Överbanmästare
öd - Överdirektör
öiö - Överingenjör
öiöv - Verkstadsöveringenjör


Hela tråden: