Ansöka trafiktillstånd (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Micke Carlsson, Sunday, May 21, 2023, 14:52 (12 dagar sedan) @ Jan Langstrom


SSC? Ringer inte någon klocka i mitt huvud.

Single Safety Certificate = Gemensamt säkerhetsintyg, den nya formen efter utgående licens + intyg A och B.


6.1.1 Organisationen ska utföra övervakning i enlighet med förordning (EU) nr 1078/2012 i syfte att
a) kontrollera att alla processer och förfaranden i säkerhetsstyrningssystemet, inbegripet de driftsmässiga, organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärderna tillämpas korrekt och att de är ändamålsenliga,

= följ 1078/2012 till punkt och pricka och se till att alla delar av verksamheten omfattas.

b) kontrollera att säkerhetsstyrningssystemet tillämpas korrekt som en helhet och huruvida det uppnår de förväntade resultaten,

= mät av genom övervakningsprocesserna att allt går som det är tänkt och att karta och verklighet hänger ihop. Ha ett samlat grepp om helheten.

c) undersöka om säkerhetsstyrningssystemet uppfyller kraven i denna förordning,

= korsreferenslista är ett bra verktyg för det.

d) fastställa och genomföra korrigerande åtgärder och utvärdera åtgärdernas ändamålsenlighet (se 7.2 Kontinuerlig förbättring), vid behov, om eventuell bristande efterlevnad av punkterna a, b och c upptäcks.

= Hittar du någon skit, gör då något åt det, följ 1078/2012.


6.1.2 Organisationen ska regelbundet övervaka hur säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter utförs inom organisationen, på alla nivåer, och ingripa om dessa uppgifter inte utförs ordentligt.

= skapa övervakningssystem som täcker upp och mäter av alla delar av organisationen, från föraruppföljning till internrevisioner. Gör något med de avvikelser som hittas.


Hela tråden: