Ansöka trafiktillstånd -- Styrelseledamöters... edit (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Micke Carlsson, Monday, May 22, 2023, 18:35 (11 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Tack för hänvisningen till proppen, och inte minst för sidhänvisningen, den är tjock!

OK, där står:

Däremot kommer museiföreningar inte att omfattas av krav på licens om de inte som en huvudsaklig verksamhet anses utföra persontrafik i den mening som avses i direktiv 2012/34/EU [...] (Direktivet nämner inte vad museiföreningar inte anses göra vad jag ser men med persontrafik tycks menas "allmän trafik" i motsats till "särskild" trafik i museisammanhang, med lite välvilja)

Det betyder att Transportstyrelsen har "rätt" i vad de skriver om licenser för föreningar på sin hemsida.

Järnvägsmarknadslagen 2022:365 säger i 1 kap 3-4 §§ att:

Lagens tillämpningsområde
3 § Denna lag ska tillämpas på
[...]
3. utförande och organisation av järnvägstrafik[...]

-vilket väl borde innebära även museiföreningar, de utför trafik även om den inte kallas persontrafik som i direktivet 2012/34/EU mening.

4 § Denna lag ska inte tillämpas på verksamhet vid
[...]
2. lokala och regionala järnvägsnät som är fristående och enbart avsedda för persontrafik eller museitrafik [...]

-vilket innebär fristående museibanor, men inte självklart trafikföreningar (på Trafikverkets nät). Detta är kryphålet i lagen för föreningar och det ser inte stort nog ut för alla eftersom man talar om fristående nät och med museitrafik. Om det var avsikten eller inte... Propositionen beskriver att trafik på fristående nät som har marginell eller ingen betydelse för marknaden kan undantas.

Propositionen säger på sidan 236 att:

Nuvarande bestämmelser i järnvägslagen om vilka krav som ställs för att beviljas licens och när det krävs en omprövning av licensen ska med begränsade redaktionella ändringar
flyttas över till järnvägsmarknadslagen.

-Så det måste betyda att man ska läsa Järnvägsmarknadslagen i det fallet. Den lagen är lite lurig eftersom den använder inarbetade begrepp på ett lite speciellt och eget sätt ibland, infrastruktur är ibland inte infrastruktur t ex, istället för att vara tydligare med undantagen.

Propositionen identifierar de olika föreningstyperna men trafikföreningarna dyker upp först i sammanhang som fordon (järnvägstekniklagen) och särredovisning, i övrigt att de styrs av Järnvägssäkerhetslagen (utom fordonen) där museibanorna styrs av lagen om nationella järnvägssystem.

Jag håller med om att propositionen visar att ingen museiförening behöver licens, det är bara lite besvärande att järnvägsmarknadslagen inte "följer upp" helt tydligt i det avseendet.


Hela tråden: