Telegrafering öppen sluten slinga (Signaler/säkerhet)

av Sune Nylén @, söndag, mars 16, 2008, 17:15 (4325 dagar sedan) @ Per Persson

Då ingen tycks förbarma sig över dig ,skall jag försöka lämna ett svar.Jag har konsulterat " kort Handledning i telegrafi " utarbetad av H och Ln Jernvägstjenstemän,tryckt i Göteborg 1875,om nu någon vill fördjupa sig i ämnet.Jag citerar. ; Telegrafering på sluten kdja. Härvid användes batterier endast på ändstationerna.Här placerade batterier hafva hvardera lika många elenter samt samma pol ( zinkpolen ) utåt linien,hvarföre lika starka strömmar i motsatta riktningar utgå,men någon verksam ström i linjeledningen finnes ej förr,än denna på något ställe sättes i förbindelse med jorden.Ty å t. ex.venstra änstationen är ena batteripolen genom skrifmaskinen förenad med nyckelns klack , under det den andra polen är ledd till jorden. Så ock å andra ändstationen, hvadean batterierna på sätt och vis är slutna , så att ström städse finnes i linjeledningen. Verksam blir först denna ström då, när å någon station nyckeln föres till städet. Härigenom får hvardera batteriet för sig en ledningskedja,så att om t. ex. venstraändstationen nedtrycker nyckeln , så blir dess eget batteri försatt ur ledningen , och högra stationens batteri blir slutet genom skrifappaterna å egen station och mellanstationerna. Denna metod medförer följande fördelar: 1:o Besparing af kostnaderna för mellanstationsbatterier 2:o ledningarnas förenkling ; och 3:o ständig närvaro af ström i linieledningen Uppkomna deremot fel , såsom afbrott och aafledning ,blifva dessa besvärligare än om ledningarna äro anornade på vanligt sätt. fortsättning följer


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum