KHJ-reglementet, nr 11: kap. 3, §§ 44-47 (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson @, lördag, december 22, 2007, 15:59 (4614 dagar sedan)

Kapitel 3, Stationsmästare, fortsätter:

= = =
44. Stationsmästare skall hafwa all möda och omsorg ospard, att all stationstjenst skyndsamt utföres, samt försäkra sig om punktlighet i tiden för tågens afgång och ankomst.

45. Hwarje förfallande omständighet, som kan hafwa inflytande på trafikens gång eller är af owanlig beskaffenhet, skall af Stationsmästaren genast inberättas till Trafikföreståndaren; och hwarje uppgift, som af denne infordras, utan uppskof afgifwas.

46. Paketer och saker få ej emottagas, för att afsändas, utan påskrifwen adress och utan att frakten erlägges för alla sådane, som äro märkte: ’Frakten betald’. Om gods ankommer, som är illa inpackat eller som är eller misstänkes att wara skadadt, bör anmärkning derom göras uti godslistan, på det att orsaken till skadan må utrönas.

47. Ankommande paketer och gods må ej utlemnas utan qwitto af emottagaren, tecknadt i den för detta ändamål inrättade bok; och ingen kredit för frakt får bewiljas utan särskildt begifwande af Trafikföreståndaren.


= = =
44. Every exertion and arrangement must be made for the expeditious dispatch of the Station duties, and for ensuring punctuality in the arrival and departure of the Trains.

45. All occurrences affecting the proper working of the Line or of an unusual kind, are to be promptly reported to the Traffic Superintendent, and every statement that may be ordered by him must be made with all dispatch.

46. No parcel or package whatever, must be received, to be forwarded either by Passenger or Goods Trains, without address, and the amount for freight of all parcels &c. marked “Carriage paid’ must be collected at the station from which they are to be forwarded. - On the receipt of Goods &c. improperly packed, or with apparent or suspected damage, a memorandum on the waybills must in all cases be made, in order that the cause of damage, if any, may be investigated.

47. No parcel or package, whether by Passenger or Goods Train is to be delivered to the consignee, without a receipt being taken for the same in the book provided for that purpose, and no credit is to be allowed, to any party, without previously obtaining the sanction of the Traffic Superintendent.

= = =

§§ 46-47: Mitt skånska ursprung gillar formen på substantivet paket: en paket, den paketen, flera paketer, de paketerna!

Kapitel 3 fortsätter i nästa inlägg.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum