Division Engelbrechts väg enligt källa (Järnväg allmänt)

av Rasmus Axelsson, Tuesday, January 22, 2013, 20:36 (4194 dagar sedan)

Enligt den förre officern och historikern Erik Carlsson färdades transiteringstågen för den tyska division Engelbrecht med tåg på sträckan Charlottenberg-Laxå-Hallsberg-Krylbo-Ånge-Vännäs-Boden södra-Haparanda genom Sverige med måltidsstationer i Kil, Laxå, Krylbo, Bollnäs, Ånge, Helgum, Vännäs, Jörn och Boden södra. Man ska även ha stannat i Mosås för att ge vatten till hästarna.

Han skriver även att tågen gick kopplade söder om Helgum och därefter delades dem. Kan det ha varit extra backigt eller bara kortare mötesspår norr om Helgum?

Division Engelbrechts väg Del 1

av BD, Tuesday, January 22, 2013, 21:32 (4194 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

Anteckningar
Rörande de överenskommelser som träffats vid sammanträde den 23 och 25 juni angående transitering av tysk trupp genom Sverige, varom svenska regeringen i note till Envoye´n dr Karl Schnurre lämnat närmare medgivande den 25 juni 1941.
1.
Närvarande från svenska järnvägsstyrelsen: Byråchefen, Major Wrede
från Tyskland: Majorerna Steltzer och Erfurt samt kaptenerna Sasse och Neuman.

2.
Transporterna utföras från Charlottenberg till Haparanda – Torneå med högst 8 tåg per dygn. Tågsättens sammansättning och lastning sker på norskt område och tågen ankomma från Magnor till Charlottenberg å följande tider: 2.00, 4.30, 7.30, 10.55, 13.15, 16.20, 20.00 samt 23.55 (tiderna avse norsk sommartid). Från Charlottenberg vidareföras tågen i till en början 4 tåg kl 5.01, 10.45, 18.10 och 23.33 (svensk tid). Vid övergången till ångdrift uppdelas tågen i åtta tåg, vilka ankomma Haparanda kl 3.39, 8.45, 12.47, 14.52, 16.41, 21.00 och 23.33 (svensk tid). Transporterna beräknas omfatta inalles omkring 100 ångtåg och beräknas slutförda under loppet av 12 à 13 dagar.

3.
Tågsätten givas sådan sammansättning att vagnvikten på ånglinjerna i intet fall överstiger 400 ton och på elektriska linjer, där två tågsätt framföras i gemensamt tåg, den totala vagnvikten icke överstiger 800 ton.
4.
Vagnmaterielen ställes till förfogande från såväl Norge som Sverige. Under de två första transportdygnen kommer sålunda erforderliga vagnar att tillhandahållas från NSB. Under sex dygn, räknat fr.o.m. den 26. juni överlämnar SJ det i bifogade förteckning angivna antalet tomvagnar i Charlottenberg, resp. Kornsjö. Senast fr.o.m. 7. transportdygnet beräknas erforderliga vagnar kunna erhållas från återgående tomtåg, vilka överlämnas till NSB i Charlottenberg. Endastsådan vagnmateriel, vilken ur trafiksäkerhetssynpunkt kan betecknas som fullgod, må komma till användning. Samtliga vagnar skola vara försedda med genomgående bromsledning varjämte samtliga personvagnar och erforderligt antal godsvagnar skola vara försedda med tryckluftbroms.
5.
Utöver den kalla förplägnad, som medföres av den tyska truppen, tillhandahålles genom svensk försorg å särskilt anordnade måltidsstationer varm dryck två gånger dagligen samt varm mat en gång dagligen. I den från svensk sida tillhandahållna maten ingår icke bröd. Truppen i sin helhet medför kokkärl och matbestick, varför tallrikar och servis icke behöver tillhandahållas. Utspisningen ordnas gemensamt för officerare och manskap. Med hänsyn till eldfaran får kokning i medförda fältkök icke förekomma under färden.
På de anordnade måltidsstationerna skall vatten finnas tillgängligt för såväl personal som hästar, varjämte tillgång till vatten även bör finnas vid stationer, där trupptågen hava tidtabellsenliga uppehåll om mer än 10 minuter.
6.
Varje tåg åtföljes av svensk kontrollofficer och viss kontrollpersonal. Utöver de ordningsföreskrifter, som nämnde kontrollofficer äger utfärda gälla bifogade ”Dienstanweisungen”. I varje godsvagn, som medför personal, anbringas genom svensk försorg bifogade anslag röande signaler till tågpersonalen etc.
7.
Efter slutförd transport genom Sverige sker omlastning till finska tågsätt i Torneå och Haparanda. Svensk personal medverkar härvid icke i Torneå i annan mån än att svensk representant är närvarande vid besiktning av det svenska tågsättet efter verkställd urlastning. Därest på grund av trafiksvårigheter etc. i Finland de finska tågsätten icke rättidigt kunna stå till förfogande i Torneå och Haparanda skall truppen utan att avvakta det finska tågsättets ankomst urlasta, så att ett rättidigt återförande av de svenska tågsätten icke äventyras. Dylik urlastning i Haparanda ävensom därefter erforderlig marsch till finskt område sker efter order av den svenska stationsofficeren i Haparanda, vilken jämväl lämnar närmare föreskrifter angående sättet för marschens verkställande, marschväg etc.
8.
Utöver ovan angivna åtta tåg om dagen å ånglinjerna (4 tåg å elektrolinjer) kunna ytterligare tåg icke ifrågakomma. Eventuella önskemål om framförande av godsvagnar å linjen Charlottenberg/Haparanda kunna på grund härav icke tillgodoses i annan mån än att i undantagsfall enstaka godsvagnar kunna befordras med ordinarie godståg. Av järnvägstekniska skäl kunna dylika vagnar icke åtföljas av tysk personal. Vagnar vilka på detta sätt befordras med ordinarie tåg taxeras enligt tidigare träffad taxeöverenskommelse(W-guth).

Division Engelbrechts väg Del 2

av BD, Tuesday, January 22, 2013, 21:33 (4194 dagar sedan) @ BD

Längden på bidrag är begränsad till 6000 tecken, därav uppdelningen

9.
Här berörda transitotransporter från Charlottenberg, inklusive erforderlig tomtågsdragning å statens järnvägars egna linjer taxeras sålunda:
a/För resande i II klass utgår en avgift om Â…Â…Â…Â…Â…. för resande i III klass eller i godsvagn inredd för manskapstransport utgår en avgift om Â…Â…Â….
I transitotågen ingående godsvagnar taxeras sålunda:
Tomtågsdragning å privatbanor, betingad av att vagnar till en början skola lämnas jämväl i Kornsjö, debiteras enligt samma avgifter som SJ har att erlägga till vederbörande järnvägar.
Ersättning för förplägnad, särskilda vattengivningsanordningar, latriner etc debiteras enligt samma avgifter som SJ har att erlägga till vederbörande entreprenör resp till självkostnadspris med tillägg i förekommande fall av erforderligt omkostnadsandel. Genom truppens förvållande åstadkomna skador å vagninredningen debiteras enligt upprättade besiktningsprotokoll. Samtliga kostnader föras i avräkning via clearing enligt samma grunder som för övriga Wehrmachttransporter.
10.
Till grund för debitering av fraktavgifter etc lägges en av vederbörande Transportführer undertecknad biljett. Blankett till sådan biljett erhålles då transporten passerar Charlottenberg. Biljetten utfärdas i två exemplar, varav det ena behålles i Charlottenberg och det andra avlämnas i Haparanda efter slutförd transport över svenskt område. Exempel å biljett bifogas.
Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…..
Antagligen avser ovanstående den s k Engelbrechtdivisionen som transiterades igenom Sverige.

Division Engelbrecht - tack och lite mer

av Hans W, Tuesday, January 22, 2013, 22:01 (4194 dagar sedan) @ BD

Detta liksom allt det andra omfattande detaljunderlaget om tysktransporterna som du bidragit till på Ekevings sidor är ju fantastiska faktadokument av denna beryktade och mytomspunna trafik. Framför allt omfattningen och organisationen är både imponerande och skrämmande. Stort tack för denna dokumentationsinsats!

Jag fann även denna efterhandsrapport från Miltärbyrån på Ekevings sidor:

Transport av en tysk division (Norge) - Charlottenberg - Haparanda-(Finland) år 1941 .
Efter medgivande från regeringen transporterades i slutet av juni och början av juli månader år 1941 en tysk division från Norge till Finland över Charlottenberg-Haparanda. Den första transporten avgick från Charlottenberg den 25 juni och den sista den 19 juli; antalet tåg var i regel 4 per dag. Efter verkställd urlastning återsändes vagnarna i extratåg till Norge för avhämtande av nya transporter. Planläggningen av och arbetet med transporterna utfördes av militärbyrån.
Varje tåg bestod av 1 BCo, 1-4 C- eller CG-vagnar samt erforderligt antal öppna och slutna godsvagnar. Personvagnarna tillhandahöllos dels av SJ, dels av NSB. Av SJ tillhandahöllos således 68 BCo, 46 C samt 86 CG/CGr eller tillsammans 200 vagnar, vilka tillställdes NSB dels över Kornsjö, dels över Charlottenberg. Efter transporternas slutförande sändes SJ personvagnar till Hagalund Ö för skadebesiktning och smittrening.
Förutom här nämnda vagnar användes även en SJ Ao4, vilken uppställdes i Haparanda för att där under dagen användas av den svenska kontrollpersonalen. Vidare användes 1 SJ Co12, som disponerades av den svenska kontrollpersonalen (32 militärer) vid nedresorna från Haparanda till Arvika med tågen 2793-93-77-47-1418. Vagnen återgick från Arvika till Haparanda med tågen 1411-122-78-94-2794.

http://www.ekeving.se/hg/SJ2vkr.html

Hade man ork och tid skulle det sammanställas på ett ännu mer lättillgängligt sätt, kanske en bok.

Annat på temat

av Bo Sandberg, Wednesday, January 23, 2013, 13:28 (4193 dagar sedan) @ Hans W

Intressant annan läsning (likaså från BD)

Transittrafik för Tyskland - polisiära insatser 1942

Fler böcker som rekomenderas. Slaget om Nordkalotten av Lars Gyllenhaal och James E Gebhardt. Tyskar och allierade i Sverige av Lars Gyllenhaal. Blodsporet av Espen Eidum än så länge bara utgiven på norska.

Annat på temat

av BD, Wednesday, January 23, 2013, 14:39 (4193 dagar sedan) @ Bo Sandberg

Inför transporterna ville militärbyrån på SJ att inga ordinarie omformarstationer skulle vara i drift längs transportsträcken, så man beordrade omedelbar drifttagning av de upplagsplatser (ul) som ännu inte var i drift.
Utfallet blev följande:
Ul för Kil var redan i drift sedan 1940-04-29.
Ul för Hallsberg var i drift sedan 1940-05-03.
Ul för Krylbo togs i drift 1941-06-24.
Ul för Ockelbo togs i drift 1941-06-25.
Ul för Ljusdal togs i drift 1941-06-25
Ul för Ånge var i drift sedan 1941-04-08
Ul för Bispgården togs i bruk 1941-06-27.
Mellansel ord omfstn var i drift, och matade till Vännäs från 1941-02-01. Upplagsplats för denna station blev inte färdigställd förrän 1941-10.
Att man körde ånglok på vissa elektrifierade sträckor kan ju att göra med att man hade begränsad matning, och även enkelsidig matning på vissa sträckor. Detta var ju innan ställverksvagnarna kom, så all matning från ul skedde med de mera primitiva strömsbrytarvagnarna.

Peter Berggren

Wikipedia

Annat på temat

av BD, Tuesday, December 10, 2013, 19:23 (3872 dagar sedan) @ Bo Sandberg

Intressant annan läsning (likaså från BD)

Transittrafik för Tyskland - polisiära insatser 1942


Fler böcker som rekomenderas. Slaget om Nordkalotten av Lars Gyllenhaal och James E Gebhardt. Tyskar och allierade i Sverige av Lars Gyllenhaal. Blodsporet av Espen Eidum än så länge bara utgiven på norska.

Den boken är inte trovärdig!

Division Engelbrecht , lite om namnet OT

av Ante Svensson, Wednesday, January 23, 2013, 10:26 (4193 dagar sedan) @ Hans W

Vad man kanske ska notera är att beteckningen Divison Engelbrecht är en inofficiell sådan, gärna använd i Sverige i litteratur som har samband med tysktågen. General Erwin Engelbrecht var befälhavaren över 163 infanteridivisionen vid tidpunkten och är alltså den som divisionen fått benämning av. Engelbrecht förde befäl över 163 divisionen till juni 1942 då han efterträddes av general Anton Dostler. Därfter torde divisionen ha kunnat kallas division Dostler...

Tyskarna uppkallade ofta enheter efter befälhavaren, i synnerhet som man i sin krigföring kunde dela upp och slå samman vitt skilda enheter till nya, ofta då med beteckningen "Kampgrupp" före högste befälhavarens namn.

Ante

Division Engelbrecht , lite om namnet OT. Länk på tyska

av BD, Friday, February 08, 2013, 20:23 (4177 dagar sedan) @ Ante Svensson

Tyskarna uppkallade ofta enheter efter befälhavaren, i synnerhet som man i sin krigföring kunde dela upp och slå samman vitt skilda enheter till nya, ofta då med beteckningen "Kampgrupp" före högste befälhavarens namn.

Ante

Länk Engelbrecht, Erwin * 12. November 1891, Wildpark (Kreis Potsdam)   8. April 1964, München

Division Engelbrechts väg enligt källa

av Pelle Björkman, Wednesday, January 23, 2013, 11:53 (4193 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

Enligt den förre officern och historikern Erik Carlsson färdades transiteringstågen för den tyska division Engelbrecht med tåg på sträckan Charlottenberg-Laxå-Hallsberg-Krylbo-Ånge-Vännäs-Boden södra-Haparanda genom Sverige med måltidsstationer i Kil, Laxå, Krylbo, Bollnäs, Ånge, Helgum, Vännäs, Jörn och Boden södra. Man ska även ha stannat i Mosås för att ge vatten till hästarna.

Han skriver även att tågen gick kopplade söder om Helgum och därefter delades dem. Kan det ha varit extra backigt eller bara kortare mötesspår norr om Helgum?

Satsar veckopengen på att det är lutningarna som bestämt tågstorleken.
Söder om Långele är det 10-11 promilles lutningar, norr därom är det upp till 17 promille.
Bangårdslängdenerna torde nog ha varit jämnbördiga söder som norr om Långsele.

Pelle Björkman

Division Engelbrechts väg enligt källa

av vetendel, Wednesday, January 23, 2013, 13:18 (4193 dagar sedan) @ Pelle Björkman

Stambanan genom Övre Norrland elektrifierades etappvis från söder.

Långsele - Mellansel 1940-09-26
Mellansel - Vännäs 1941-02-01
Vännäs - Bastuträsk 1941-08-01
Bastuträsk - Jörn 1941-09-01
Jörn - Boden 1942-03-01

http://www.historiskt.nu/diverse/eldriften/el_driftdatum.html

Transporten av division Engelbrecht skedde 15 juni - 19 juli 1941.
Då var alltså elektrifieringen av hela stambanan ännu inte klar.

Det står i klartext i artikeln att tågen framfördes enskilt vid ångdrift men parvis vid eldrift.

I Helgum (vid Långsele) skedde tydligen byte från eldrift till ångdrift, varför tågen uppdelades.

I juni 1941 var visserligen elektrifieringen klar till Vännäs, mne man valde ändå att byta till ångdrift redan i Helgum. Måhända berodde detta på att det inte fanns tillräckligt med ellok för att klara den omfattande extratrafiken.

Kanske befarade man också att dåtidens ellok inte skulle klara de större lutningarna med dubbla tåg norr om Långsele, vilket Pelle Björkman påpekade.

Division Engelbrechts väg enligt källa

av Mats62, Tuesday, August 11, 2015, 16:42 (3263 dagar sedan) @ vetendel

Hej, vilken artikel avses? Kan de dubbelkopplade elloken varit D-lok eller någon av dess varianter? Enligt uppgift drogs permittenttågen av DK-lok 1943. Ångloken ska ha varit B-lok. Finns bild på samlingsportalen av sjukhuståg från Torneå med dubbla B-lok.

Mats lundin