Köping - Hult-reglementet, nr 5, kap. 2, §§ 25-26 (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson/TC, tisdag, december 18, 2007, 15:59 (4328 dagar sedan)

Järnvägshistoriskt Forum

Inlägg av: Ulf Pålsson 11. Dec 2007 11:26:53:

Fortsättning ur kapitel 2, Om signaler och signalering, underrubrik c). Föreskrifter för signaleringen:

= = =
25. Om banan på något ställe är spärrad eller hinder för en säker fart befaras kunna inträffa, skall waktaren genast gifwa Stoppsignalermed röd flagga eller lykta och i dimmigt wäder Knallsignal.

26. Warsamhets -signalen med grön flagga eller lykta och Allt wäl-signalen med hwit flagga eller lykta skola, hwarje, efter tidens och tillfällets fordringar, stadigt wisas öfwer banan för hwarje annalkande tåg och bibehållas, till dess att hela tåget passerat. - Stopp-signalen skall alltid wara borttagen, innan någon ångwagn eller tåg får passera förbi. Waktaren skall, så widt möjligt är, alltid stå inwid signalstolpen, så att han tydligt kan ses af Lokomotiv-Föraren och Eldaren, så wäl som af Konduktören.

= = =
25. If there be any obstruction on the Line, or any danger of obstruction or accident, the Danger Signal to Stop must in all cases be given.

26. The signals All Right or Caution, both by day and night, are to be kept steadily shown, until every Carriage or Truck in the Train shall have passed. The signal to Stop must always be turned off before any Engine or Train can pass. In all cases the person signaling is to stand, when practicable, close by the signal post, in order that he may be seen by the Driver and Fireman, as well as by the Guard.

= = =

I § 26 talas om signalstolpen respektive the signal post, vilket väl antyder att man använde sig av fasta signaleringsställen i form av stolpar för uppsättning av signalflaggan eller signallyktan. Det får mig att tänka på den signalgivning som togekspeditøren på norska småstationer sysslar med: en röd eller grön flagga eller lykta uppsatt på en stolpe vid stationshuset eller, förr, vid infartsväxeln.

Signalflaggan och signallyktan kunde förstås också hållas i handen; det får man i alla fall tro av formuleringen i § 18: signal, af hwad färg som helst, häftigt swingad.

Avdelning c). Föreskrifter för signaleringen i kapitel 2 fortsätter även i nästa inlägg.

Re: Köping - Hult-reglementet, stillahållen och rörlig stoppsignal

av Ulf Pålsson/TC, tisdag, december 18, 2007, 16:03 (4328 dagar sedan) @ Ulf Pålsson/TC

Järnvägshistoriskt Forum

Inlägg av: Ulf Pålsson 11. Dec 2007 21:52:52:

Som svar på: Re: Köping-Hult-reglementet, nr 5, kap. 2, §§ 25-26 inlägg av: Harald Nordius 11. Dec 2007 13:10:57:

Signalflaggan och signallyktan kunde förstås också hållas i handen; det får man i alla fall tro av formuleringen i § 18: signal, af hwad färg som helst, häftigt swingad.

Frågan är väl om man inte redan i reglementet beskriver stillahållen resp. rörlig stoppsignal.
"Röd flagga om dagen och Röd lykta om natten, eller signal, af hwad färg som helst, häftigt swingad, angifwer: ’Stopp’ eller att ett kommande lokomotiv måste ögonblickligen stadna."
Det kan ju tänkas att "häftigt swingad" avser endast "signal, af hwad färg som helst", medan "Röd flagga om dagen och Röd lykta om natten" kan hållas stilla eller sitta på en stolpe. Då ligger du ju också nära till hands att anta att det senare fallet betyder stopp vid stolpen men att häftigt swingad signal betyder att "lokomotiv måste ögonblickligen stadna."

Ja, man skulle kunna tro att betydelseskillnaden mellan stillahållen stoppsignal och rörlig stoppsignal ("stanna här" resp. "stanna bums";) fanns redan "från början", men så var det inte, i alla fall inte officiellt. Enligt § 18 i KHJ-reglementet innebär alla stoppsignaler "att ett kommande lokomotiv måste ögonblickligen stadna". Det förefaller ju egendomligt när det gäller en flagga eller lykta uppsatt på stolpe, och verkligheten var kanske en annan än vad som stod i reglementet.

Också på SJ gällde från början att en stoppsignal som handsignal, oavsett typ av signalredskap (flagga, lykta, armar) innebar att man skulle stanna genast (fast där fanns från början fasta signaler, semaphore-signaler för signalering "stanna här", eller kanske snarare "kör inte in på stationen";). Stoppsignal med signalredskap kunde ges genom att sken av vilken färg som helst (i praktiken: rött, grönt eller ofärgat) fördes uppåt och nedåt eller att rött sken hölls stilla (nattsignal), eller genom att röd signalflagga hölls stilla eller att båda armarna hölls uppsträckta (dagsignal).

Först 1916 infördes på SJ att en stillahållen stoppsignal (flagga eller rött sken) innebar en stoppsignal som inte fick passeras, medan rörlig stoppsignal med flagga eller lykta, eller stoppsignal med armar, innebar att en rörelse skulle stanna snarast. 1924 ändrades "stopp" med armarna: de skulle nu föras fram och åter över huvudet i stället för att hållas stilla. (ingen ändring i signalbetydelsen). 1929 infördes möjligheten att ge stoppsignal med ena armen, för den som åker på ett fordon. Vid EJ genomfördes först 1936 de ändringar som SJ hade infört 1916, 1924 och 1929.(Själva benämningarna "stillahållen stoppsignal" och "rörlig stoppsignal" infördes först 1947.)
/up

RSS-feed av trådar
powered by my little forum