KHJ-reglementet, nr 14: kap. 4, Konduktörer, §§ 53-54 (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson @, söndag, december 30, 2007, 10:48 (4859 dagar sedan)

Vi fortsätter med början av det fjärde kapitlet ur Interims-Reglemente för Tjenstemännen och Betjeningen wid Köping-Hult jernwäg:

= = =
Kap. IV.

Konduktörer.

53. Konduktören skall inställa sig på afgångsstationen en half timme före den för tågets afgång bestämda tid, och får icke lemna ankomststationen förr, än fraktlistan jemte alla depescher blifwit aflemnade och genomgångna, samt att han af Stationsmästaren erhållit tillstånd att aflägsna sig.

54. Då ett tåg är färdigt till afgång från en station, skall konduktören, efter af Stationsmästaren derom erhållen underrättelse, medelst sin hwisselpipa gifwa signal åt lokomotivföraren att sätta igång tåget. Han skall icke tillstädja någon passagerare att göra skada å wagnarne eller Bolagets effekter, och från det ögonblick då tåget är i rörelse, är konduktören answarig för dess regelbundna gång, punktlighet och säkerhet. - Det tillhör honom uteslutande att tillse, det tåget är riktigt ordnadt och koppladt samt försedt med allt som erfordras för passagerarnas säkerhet och godsets bewarande. - Han måste derföre tillse in- och urpackning af passagerares saker, för hwilkas säkerhet han står i answar. - Han får ej tillåta någon synbart af starka drycker öfwerlastad person att medfölja tåget, ej heller i sin bromswagn intaga någon utan serskildt tillstånd. - Likaså är han answarig för det inregistrerade paketgodset. - Han får i händelse af något tillfälligt uppehåll eller olycka ej tillåta passagerare att onödigtwis lemna sina platser, och alltid noga tillse, att wagnsdörrarne äro tillslutna.

= = =
SECTION 4.

Guards and Breaksmen.

53. The Guard must be at the departure Station half an hour before the time appointed for the starting of the Train, and must not leave the arrival Station until the Waybill and Dispatches have been delivered in and settled, nor until he has ascertained from the Station Master or his Assistant that he is no longer required.

54. When a Train is ready for its departure from a Station, the Guard upon receiving intimation of such from the Station Master, will blow his whistle as a signal for the Engine Driver to start. - He will not allow any passenger to commit any nuisance in the Carriages or on the Company’s Premises, and from the Train is in motion he will be held responsible for its regularity, punctuality and safety. - It will be his exclusive duty, to see that the Carriages in the Train are properly arranged and coupled, and also that the Train is provided with all requisites to ensure protection to the passengers and their property. - He will also see to the loading and unloading of passengers luggage, for the safety of which he will be held responsible. - He will not allow any intoxicated person to enter a Carriage. - He will not allow any person to travel in his breakvan, unless under Special Orders. He will also be held responsible for all booked parcels sent by his Train. - He is on no account to allow passengers, in case of accident and detention, to leave their seats unnecessarily, and he must be particular in seeing that the off side doors of all the Carriages in his Train are locked.

= = =

§ 54 är KHJ-reglementets längsta paragraf. Man kan undra varför inte dessa regler är uppdelade i flera paragrafer.

Avgångssignalen bestod tydligen enbart av en signal med visselpipa.

Sista delen av § 54 anger ju tydligt att passagerarna var i princip inlåsta i sin kupéer under resans gång!

Man kan fundera över den svenska termen konduktör. Den är ju uppenbarligen inte importerad från Storbritannien (där guard ännu i dag används i samma betydelse). En rimlig översättning av guard borde ju ha varit vakt, men som vi kommer att se senare används vaktare i en annan betydelse i KHJ-reglementet. Konduktör är ju ett lånord från franskan, men har kanske kommit till svenskan via tyskan. Det franska ordet conducteur betyder förare (av verbet conduire = föra, köra). Konduktören för alltså tåget, medan lokomotivföraren kör loket!

Inledningen till serien om Köping-Hult-reglementet, i gamla Järnvägshistoriskt forum

KHJ-reglementet, nr 14: kap. 4, Konduktörer, §§ 53-54

av Harald ⌂ @, Göteborg, söndag, december 30, 2007, 21:17 (4859 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Man kan fundera över den svenska termen konduktör. Den är ju uppenbarligen inte importerad från Storbritannien (där guard ännu i dag används i samma betydelse). En rimlig översättning av guard borde ju ha varit vakt, men som vi kommer att se senare används vaktare i en annan betydelse i KHJ-reglementet. Konduktör är ju ett lånord från franskan, men har kanske kommit till svenskan via tyskan. Det franska ordet conducteur betyder förare (av verbet conduire = föra, köra). Konduktören för alltså tåget, medan lokomotivföraren kör loket!

Ja att konduktören för tåget är det ju ingen tvekan om i Danmark och Norge i alla fall.

Franskans "conducteur" har ju flera närbesläktade betydelser, ledare/anförare såväl som (elektrisk eller värme-)ledare och förare av fordon. Det är väl den första betydelsen som är aktuell här. Frågan är hur det kom sig att man valde ordet konduktör i Sverige. Kanske spelade det en viss roll att titeln redan fanns. Den betecknade tidigare "arbetsledare l. uppsynings­man vid slott l. befästningar, kronans l. ko­nungens skogar, byggnadsförerag o. d." (SAOB). I Tyskland heter det ju "Schaffner", vilket är ord som tidigare betydde förvaltare/uppsyningsman och är avlett av verbet "schaffen" som betyder skaffa eller skapa. Enligt Wahrigs Deutsches Wörterbuch är "Kondukteur" schweizisk och österrikisk tyska.

KHJ-reglementet, nr 14: kap. 4, Konduktörer, §§ 53-54

av Christer Malm, måndag, december 31, 2007, 11:36 (4858 dagar sedan) @ Harald

I Danmark heter det ju "togförer" som är en mer eller mindre direkt översättning av "conducteur".

Vad som jag tycker är intressant är den "bakvända" avgångssignaleringen. Stationsmästaren ger avgångstillstånd till konduktören som sen ger "avgång". Så har man ju gjort i Danmark och Norge ända fram till nutid medan vi har ändrat det till "klart för avgång" från tbfh och "avgång" från tkl. När skedde den ändringen och var den inspirerad av tyskt tänkande?

powered by my little forum