KHJ-reglementet, nr 9: kap. 3, §§ 36-39 (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson/TC, tisdag, december 18, 2007, 17:22 (4545 dagar sedan)

Järnvägshistoriskt Forum

Inlägg av: Ulf Pålsson 17. Dec 2007 21:25:17:

Vi fortsätter med kapitel 3, Stationsmästare.

= = =
36. Han skall utan uppskof till Trafikföreståndaren inberätta hwarje förseelse eller försummelse af de honom underordnade personer, på det att den felaktige må efter omständligheterna tillrättawisas.

37. Stationsföreståndaren får icke wara borta från sin tjenst utan tillåtelse af Trafikföreståndaren, utom i händelse af sjukdom, hwarom han dock genast skall låta underrätta Trafikföreståndaren; besörje ock tillika, att hans åligganden under tiden fullgöras af annan dertill skicklig person.

38. Passagerare- och lastwagnar må aldrig tillåtas att stå qwar på hufwudspåret, utan skola genast wid ankomsten afföras på ett sidospår. Sidospåren skola alltid hållas stängda, utom wid införande eller uttagande af wagnar derå; och det åligger Stationsmästaren att hwarje afton, innan han lemnar stationen, tillse, att alla stängsel för sidospåren äro wäl tillslutna och fästade.

39. Stationsmästare får ej tillåta något tåg att lemna stationen utan konduktör. Skulle konduktören ej inställa sig på rätt tid, eller en underkonduktör erfordras, så skall Stationsmästare bland betjeningen utwälja den mest passande för öfwertagande af konduktörens befattning.

= = =
36. He is to report to the Traffic Superintendent without delay any “neglect of duty or misconduct’ on the part of any one under his charge, in order that the offender may be reprimanded as the case may demand.

37. No Station Master is allowed to be absent from duty without firs obtaining the permission of the Traffic Superintendent, except from illness, in which case he must immediately inform the Traffic Superintendent and take care that some competent person is entrusted with his duties.

38. Carriages and Waggons are never to be allowed to stand on the Main Line of Rails, but must be immediately placed in a siding. The scotches at the entrance of sidings are to be kept closed at all times, except during the ingress or egress of Carriages or Waggons, and each Station Master, before retiring for the night, should satisfy himself that the scotches are properly closed and fastened.

39. The Station Master must no allow any Train to leave his Station without a Guard. - Should any instance occur of the Guard omitting to appear on duty in time, he will select and appoint one of his porters who may be considered most competent for the duty.

= = =

De stängsel för sidospåren som det talas om i § 38 är, skulle jag tro, någon form av spärrning, kanske en spärrbom. Scotch är en järnvägsterm även idag, men jag är osäker på dess betydelse.

Stationsmästaren kunde alltså välja ut en lämplig ersättare, om den rätte konduktören inte dök upp. Det var före de fastställda utbildningsplanernas tid!

Kapitel 3 omfattar ytterligare tretton paragrafer med blandat innehåll.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum