Interims-Reglemente - - - wid Köping-Hult jernwäg (repris del A) (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson @, tisdag, januari 01, 2008, 20:03 (5256 dagar sedan)

Detta inlägg utgör en repris av mitt inlägg den 6 december 2007 i gamla Järnvägshistoriskt forum. Jag lägger in texten på nytt, som en bakgrund för eventuellt tillkommande läsare av serien om KHJ-reglementet. Det visar sig dock att nya forumet tillåter högst 5000 tecken, så jag får dela upp reprisen i två delar.
/up

= = =

Min avsikt är att här i Järnvägshistoriskt Forum, då och då under en längre tid, publicera den svenska och den engelska texten i Interims-Reglemente för Tjenstemännen och Betjeningen wid Köping-Hult jernwäg, som gavs ut år 1856 i Örebro.

Först ett citat ur bokverket Svenska Järnvägsföreningen 1876-1926:

= = =
Tjänstgöringsreglementena vid våra första järnvägar - - - voro - - - i huvudsak uppbyggda på Köping-Hults järnvägs reglemente.

Denna urkund för handhavandet av vårt lands järnvägsdrift hade i sin tur upprättats enligt de reglementen, som vid denna tid voro gällande i England, och reglementet - - - hade såväl svensk som engelsk, parallell, text - - -. Förklaringen till förekomsten av den engelska texten är emellertid att finna däri, att en del av personalen vid Köping-Hults järnväg, särskilt dess lokomotivförare - Enginemen - måst ’importeras’ från föregångslandet på järnvägsområdet - England. - - -

Reglementet innehöll 8 kapitel; det första - allmänna föreskrifter och det andra - bestämmelser om signaler och signalering. De övriga - om säkerhetsåtgärder och dylikt - voro samlade i sex kapitel under följande rubriker: Stationsmästare (ett arv från det engelska Station Master), Konduktörer, Lokomotivförare, Spårväxlare, Biljettmottagare och bärare, Grindvakter samt, i 8:e kapitlet, Ballastare och skenläggare. På detta sätt föreskrev reglementet vad var och en av de nämnda befattningshavarna hade att iakttaga, med det förutsatte givetvis dock intimt samarbete mellan de olika befattningshavarna och alltså kännedom om samtliga viktigare bestämmelser. Reglementet, som utfärdades av banans styrelse utan fastställelse av någon myndighet, bar så tillvida en officiell prägel, att det innehöll K. kungörelsen av den 18 januari 1855 angående fridlysningsstadga för vissa allmänna anläggningar samt en kunglig resolution, att denna stadga även gällde Köping-Hults järnväg. - - -
= = =

Reglementet utgörs av en bok med 77 sidor tryckt text, i format 10,5 cm x 17 cm. Den svenska texten är satt med frakturstil (den för moderna människor svårlästa stil som användes i Tyskland fram till 1940-talet), medan den engelska texten har ett ’modernt’ typsnitt (antikva).

Texten torde vara skriven först på engelska och sedan översatt till svenska. En sak som förvånar är att översättningen på flera håll inte är särskilt exakt; man kan till och med anse att det här och där är olika regelgivning på svenska och på engelska.

Stavningen i den svenska texten följer den 1800-talsnorm som man kan man ta del av i Carl Jonas Love Almqvists Rättstafningslära. Ett undantag från Almqvists norm är dock att KHJ-reglementet använder bokstaven w i stället för den av Almqvist anvisade bokstaven v, således hwilken, wägöfwergång i stället för hvilken, vägöfvergång (sedan 1906: vilken, vägövergång). I tre lånord (med sammansättningar) används dock v: lokomotiv, ventil, verification.

Den engelska stavningen har däremot stått sig förvånansvärt väl sedan 1850-talet, kan man konstatera. Några udda stavningar hittar man dock, t.ex. break i stället för brake (broms), guage i stället för gauge (mått) och waggon med två g.

På både svenska och engelska används ibland inledande versal på vissa termer, t.ex. Lokomotivförare, Whistle, men bruket av versal är inte konsekvent genomfört.

Jag har ansträngt mig för att skriva av rätt, men kan inte lämna några garantier mot eventuella misstag vid avskrivningen.

(fortsättes i repris del B)

powered by my little forum