KHJ-reglementet, nr 15: kap. 4, §§ 55-59 (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson @, tisdag, januari 01, 2008, 20:13 (5256 dagar sedan)

Detta inlägg innehåller resten av kapitel 4, Konduktörer (section 4, Guards and Breaksmen).

= = =
55. I händelse någon olycka hindrar tåget att fortsätta resan, skall konduktören genast i samråd med lokomotivföraren widtaga nödiga åtgärder för tågets skydd och säkerhet samt anskaffa behörig hjelp, äfwensom genast låta utställa Stoppsignaler på 1800 fots afstånd från tåget, både framföre och bakföre, för att tillkännagifwa fara för ankommande tåg.

56. Konduktörerna få icke, under någon förewändning, af passagerare uppbära penningar för egen eller Bolagets räkning; men om någon under resan will utbyta en lägre plats mot en högre, eller resa längre än till den station, hwarpå hans biljett lyder, skall sådant ske genom Stationsmästaren eller hans biträde på nästa station; ej heller må konduktören tillåta någon passagerare eller gods medfölja tåget, utan att förut wara på föreskrifwet sätt inregistrerad.

57. Konduktörerna skola hålla god utkik och, så snart en signal synes eller hwisselpipan höres, wara färdiga att ansätta bromsen. Tre korta, tätt på hwarandra följande ljud från hwisselpipan äro tecken, att ögonblickligt ansätta bromsen, hwilket owillkorligt skall åtlydas.

58. Under det tåget är i rörelse, skall konduktören hafwa hela sin uppmärksamhet fästad på dess gång och på banan, samt, ifall någon omständighet eller försiktigheten fordrar att stadna eller sakta farten, genast genom hwissling i sin pipa, ansättande af bromsen och swängande af en stoppsignal påkalla lokomotivförarens uppmärksamhet; hwarmed skall fortsättas, in tilldess afsigten wunnits.

59. Konduktören skall genast wid ankomsten till en station aflemna alla dit adresserade fraktsedlar, bref och depecher, som äro honom anförtrodda. Hwarje försummelse i detta hänseende ådrager answar.

= = =
55. In case of any accident occurring so as to prevent the further progress of the Train, the Guard will immediately consult with the Engine Driver as to the necessary steps being taken for the protection of the Train, and procuring assistance if required, and will immediately see that a danger signal top Stop is placed at a distance of 600 Yards both in front and rear of his Train, in order to indicate danger to any coming Train.

56. The Guards must not under any pretence whatever, receive money for their own use or on account of the Company, from any passenger; but should any passenger wish to change from an inferior, to a superior Carriage, or proceed further than the Station to which he had originally booked, the same must be done through the Station Master or his assistance at the next Station, nor shall they suffer any passenger or parcel, to be put into a Train, unless previously booked in the regular manner.

57. The Guards must keep a good look out, and whenever a Signal or an Engine-whistle is blown, they must be prepared to apply the Break. - Three quick short whistles from the Driver is the signal to apply the Break, which must be immediately attended to.

58. While the Train is in motion, the Guard’s attention shall be directed thereto, and in the event of any circumstance arising, which may render it prudent or necessary to stop the Train, they will immediately call the attention of the Engine Driver, by blowing their whistle, applying the Break, and waving a Danger Signal. - This must be done, until the attention of the Driver is attracted.

59. Great importance is attached to the prompt delivery of letters, invoices, and dispatches, consigned to the care of the Guards, and any neglect in this matter will be severely dealt with.

= = =

Trots att kapitlets engelska rubrik är Guards and Breaksmen äterfinns inte någon särkild regel för Breaksmen där.

Också i kapitel 4 fann vi bara några få regler av den typ vi nu för tiden kallar trafiksäkerhetsregler: Efter tillstånd från stationsföreståndaren gav konduktören avgångssignal med visselpipa (§ 54). Konduktören ansvarade för att tåget var rätt sammansatt (§ 54). Om tåget stannade på banan (= linjen), skulle konduktören genast stoppsignaler åt båda håll (§ 55). På signal från föraren om bromsning (tre korta ljud) skulle konduktören sätta till handbromsen (§ 57).

I nästa inlägg inleds kapitel 5, Lokomotivförare. Det är det längsta kapitlet och omfattar §§ 60-97.

powered by my little forum