KHJ-reglementet, nr 16: kap. 5, Lokomotivförare, §§ 60-63 (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, tisdag, januari 01, 2008, 20:20 (4856 dagar sedan)

Nu kommer vi till det femte och längsta kapitlet ur Interims-Reglemente för Tjenstemännen och Betjeningen wid Köping-Hult jernwäg. Först tre paragrafer om ordning och reda:

= = =
Kap. V.

Lokomotivförare.

60. Lokomotivförare och eldare böra inställa sig till tjenstgöring så snygga och rena, som af omständigheterna medgifwes. Lokomotivförare skall wara tillstädes en half, och eldaren trefjerdedels timme före den till tåget afgång bestämda tid, i ändamål att tillse, det lokomotivet är i fullständigt skick, tillräckligen försedt med Cokes och watten samt wederbörligen smordt, äfwensom att signalerna äro i ordning att när som helst kunna begagnas.

61. Lokomotivförare, som i följd af sjukdom sig icke till tjenstgöring infinner, skall, om hans förman så fordrar, styrka sjukdomsförfallet med läkarebetyg; och må lokomotivförare icke under några omständigheter afhålla sig från tjenstgöring, utan att sådant hos förmannen anmäla minst twå timmar före den tid, då han bör sig till tjenstens förrättande inställa. Frånwaro utan sådan anmälan, eller laga förfall, anses såsom uppsägning af tjensten, och warde den försumlige derifrån genast skild.

62. Lokomotivförare är ej tillåtet att föra ett lokomotiv, utan att hafwa en eldare jemte sig på detsamma; och i intet fall må eldare eller annan person än den rätte lokomotivföraren lokomotivet föra.

Den, hwilken föreskrifterna i denna § icke åtlyder, gör sig förfallen till omedelbart afskedande.

= = =
SECTION 5.

Regulations for enginemen.

60. The Engineman and Fireman of every Train must appear on duty as clean as circumstances will allow, and every Driver must be with his Engine 30 minutes, and every fireman 45 minutes before the time appointed for starting, in order to see that the Engine is in proper order to go out, has the necessary supply of coke and water, and that the signals are in a fit state to use.

61. Enginemen absent from their duty on account of Sickness, will be called upon, at the Foreman’s discretion to produce a certificate from medical authority to that effect; but no Engineman is allowed to absent himself from duty under any circumstances, without sending notice to his Foreman at least two hours previous to the time he is expected to come on duty. Absence without such notice, and no good reason given, will be considered as a notice to quit the Company’s service.

62. Enginemen are hereby strictly ordered that no Driver is allowed to move an Engine unless he has a Fireman on the Engine with him. And no Fireman or other person besides the proper Driver can be allowed to move an Engine under any circumstances.

Any person disobeying this order will be liable to immediate dismissal.

= = =

’Så snygga och rena, som af omständigheterna medgifwes’, det var väl fint uttryckt!

I § 62 finns det ett paragraftecken, som gör att jag tycker att man kan säga att reglementet utgörs av 130 paragrafer. Själva ordet paragraf förekommer inte någonstans i texten.

Notera att den engelska versionen kallar lokomotivföraren för omväxlande Driver (vilket ju är dagens brittiska term för föraren), Engine Driver och Engineman. Kan skälet vara att reglerna har hopsamlats från olika brittiska järnvägsföretag, som har använt dessa olika termer i sina respektive Rule Books?

I nästa inlägg får vi se en utrustningslista för lokomotivföraren; jag tror att den kan intressera dagens museiångloksförare.
/up

powered by my little forum