Smalspåriga personvagar: MÅJ (Järnväg allmänt)

av Johan O @, måndag, mars 11, 2019, 20:34 (391 dagar sedan)
Redigerad av Johan O, måndag, mars 11, 2019, 21:13

Hej!

När Mönsterås-Åseda Järnväg, MÅJ, invigs år 1902 har man bara byggt de första 11 kilometrarna till Sandbäckshult. Linjen går genom glest befolkade skogstrakter och man drabbas tidigt av mycket dålig ekonomi. I januari år 1905 har det tänkta banbygget kommit ungefär halvvägs, till Alsterbro men bara några månader senare går bolaget i konkurs.

Samtidigt som man försöker lösa de ekonomiska problemen planeras det fortsatta bygget, antingen till Åseda, eller ett kortare alternativ till Triabo, halvvägs mellan Åseda och Virserum. Redan år 1906 önskar KBJ köpa banan, men anbudet antas inte. Istället dröjer det ända till år 1910 innan affären genomförs. MÅJ kommer därefter att drivas som dotterbolag till KBJ. Om detta verkar rörigt så måtte konkursförvaltaren haft det än värre, för konkursen avslutas inte förrän 1917!

Mönsterås Nya Järnvägsaktiebolag fortsätter bygget av banan, men år 1916 har man bara kommit till Fagerhult som också kommer att bli ändpunkt. Banan kommer under alla år att vara en av landets mest trafiksvaga med en ständigt bräcklig ekonomi efter några toppår kring första världskriget. På trettiotalet är alla smalspårsbanorna kring Kalmar på konkursmässiga och tankar på nedläggning av trafiken finns innan staten tar över år 1940.

Fordonens märkning
Även om banan aldrig når Åseda har man i alla år signaturen MÅJ, efter konkursen dock med ny betydelse, Mönsterås Järnväg.

MÅJ använder liksom övriga småländska smalspårsbanor första klass och tredje klass i sina personvagnar. År 1929 klassar man ned första klass till andra klass.

Vagnparken
Den svaga ekonomin bidrar till att man inte har råd att köpa egna fordon utan dessa hyrs de första åren från Vagn & Maskin i Falun. Det rör sig om två boggivagnar litt ACo och tre resgodsvagnar, alla tillverkade år 1902.

[image]
Invigningen av MÅJ i Mönsterås år 1902 med nära nog banans hela den ursprungliga personvagnsparken i tåget.

Året därpå levereras även tre tvåaxliga tredjeklassvagnar litt C och en kombinerad person- och postvagn litt CD. Till detta kommer även två ångfinkor.

[image]
Leveransbild av C 11. Vagn & Maskin i Falun tillverkade mycket få smalspåriga personvagnar, men glädjande nog finns båda MÅJs personvagnstyper avbildade i bolagets fotokatalog från 1904.

Ett kuriöst faktum är att Vagn & Maskin under en kort period drar tillbaka materielen eftersom MÅJ inte klarar av att betala hyran. Under tiden tvingas man hyra ett tågsätt om två personvagnar, en resgodsvagn och en ångfinka från KBJ.

[image]
En bild från MÅJs glansdagar med ett nästan nylevererat lok 5 år 1925. I tåget syns F 55(2)-57(2), CD 14 och en av boggivagnarna. Sist i tåget går troligen en ångfinka.

Några fler personvagnar kommer inte att nyanskaffas av MÅJ, men på 1920-talet sker det några förändraringar av fordonsparken. I kraft av ägare genomför då KBJ några byten av materiel, formellt i form av köp respektive försäljning. MÅJs relativt moderna fordon byts ut mot äldre fordon från KBJs ursprungsuppsättning från år 1897.

MÅJ blir av med en av sina personvagnar, C 12, och får i utbyte vagnen KBJ C 1300. Även de tre stora resgodsvagnarna 55-57 byts bort, och i utbyte får man KBJ F 1322-1324.

[image]
MÅJ C 12(2), fd KBJ C 1300, i Mönsterås troligen i början av 1930-talet.

Först på 1920-talet görs de första upprustningarna av vagnarna. Ellyse med ackumulatorbatterier införs på såväl banans ångmotorvagn som personvagnarna och fyra av resgodsvagnarna. Åtminstone boggivagnarna får varmvattenpannor och samtidigt slopas ångfinkornas pannor.

År 1924 kläs den ena boggivagnen med träpanel och får taket reparerat. Den andra boggivagnen får inredningen ändrad år 1925 och blir träklädd några år senare.

[image]
Någon av de båda BCo-vagnarna ombyggd med träpanel och varmvattenpanna.

CD 14 får träpanel år 1926, vilket även C 11 senare får. Den fd KBJ-vagnen, som på MÅJ blir C 12(2) får hjulbasen ökad till fyra meter år 1930.

Därefter händer inte mycket med materielen, från 1930-talet sker dessutom trafikeringen mestadels med MÅJ- och KBJ-motorvagnar med KBJ-vagnar som släp.

[image]
Inför förstatligandet är flera av vagnarna i dåligt skick. Här ses CD 14 avställd i Kläckeberga.

Smalspåriga personvagar: MÅJ

av Johan O @, måndag, mars 11, 2019, 20:35 (391 dagar sedan) @ Johan O

Sommarvagnar
Att sommarvagnar används på banan syns på bilden nedan. Det är däremot oklart om vagnen på bilden verkligen tillhör MÅJ, vi har hittills inte hittat några noteringar om sommarvagnar i det bevarade arkivmaterialet.

[image]
En tidig bild från Abbetorp med sommarvagn i tåget.

SJ-tiden
Inför förstatligandet befinner sig MÅJ C 13 på KVAB för revision. Vid besiktningen konstateras att: ”…korgstommen är rutten i förbindningarna och att taket och golvet är delvis genomruttet och i dåligt skick.” Resultatet blir att vagnen får en helt ny korg. Även de båda boggivagnarna får på SJ-tiden nya korgar hos KVAB, BCo 2 redan år 1941. De tre vagnarna finns kvar in på 60-talet.

Fd C 12(2) skrotas år 1953 och fd C 11 går i trafik till år 1957. CD 14 som redan vid förstatligandet är avställd i Kläckeberga blir däremot tjänstevagn och skrotas troligen under 40-talet. Är det någon som hittat något skrotningsbeslut på vagnen?

Alla fem resgodsvagnarna får hos SJ littera Fp, men redan under 1940-talet slopas två av vagnarna. Övriga vagnar byggs om till vanliga G-finkor och överlever som sådana in på 60-talet, fd F 51 går till och med i sporadisk trafik på sträckan Lenhovda-Sävsjöström in på 70-talet.

Bevarade fordon
Två av vagnarna från MÅJ finns bevarade.

Personvagnen C 11 ställs upp i Nässjö hembygdspark år 1958. När museitåget avvecklas i mitten av 1990-talet övertas den av ULJ. Efter en omfattande renovering till originalskick rullar den i föreningens trafik.

[image]
MÅJ C 11 i skick som SJ Bp 268 uppställd i Nässjö hembygdspark år 1965.

[image]
Vagnen går i trafik på ULJ, här i Marielund år 2007. Bild från Wikimedia.

På AGJ finns en av fd ångfinkorna, F 51, bevarad i G-vagnskick. Vagnen är inte i trafik och avvaktar renovering.

[image]
Fd MÅJ F 51 som SJ Gmp 300028 i Sävsjöström i mitten av 70-talet. Notera den inte speciellt vackra inbyggnaden av den ursprungligen öppna plattformen i vagnens vänstra hörn. Foto: Stefan Olsson

Fordonslista
[image]

Källor till uppgifterna härstammar till stor del från Riksarkivet, dels från MÅJ vagnskort, dels från styrelse- och revisionsberättelser samt som vanligt från Väg & Vattenbyggnads¬styrelsens årliga rapporter från de enskilda järnvägarna. Några uppgifter är även tagna från Landsarkivet i Vadstena, där KVABs arkiv finns bevarat.

En liten förklaring till tabellen:
De grå fälten markerar att fordonen har bytt nummer, är inköpta eller har sålts vidare till andra banor. De gula fälten betyder att vi inte kunnat reda ut vilken uppgift som är korrekt.

Kolumnen med SJ-id är något förenklad, endast första SJ-littera är angivet. Det kommer en mer komplett lista över SJ-vagnarnas öden senare, inklusive ombyggnader under SJ-tiden m.m.

Härnäst fortsätter vi ett annat dotterbolag till KBJ, nämligen ROJ och dess efterföljare ÖSmJ.

/Johan & Stefan
Bilder från egen samling, Samlingsportalen, Wikimedia och Digitalt museum.

Smalspåriga personvagar: MÅJ

av jhje @, måndag, mars 11, 2019, 21:13 (391 dagar sedan) @ Johan O

Tack för intressant information. MÅJ är ju en av mina "Gilla"-banor:-)

Smalspåriga personvagar: MÅJ

av Granis @, måndag, mars 11, 2019, 22:40 (391 dagar sedan) @ Johan O

Som vanligt: Superintressant och pedagogiskt upplagt :-) Jag har alltid (typ) haft för mig att MÅJ och KBJ bytte tvåaxliga vagnar med varandra (MÅJ C 12 och KBJ C 1300) för att MÅJ ville ha en (något) mindre vagn att använda som "släp" till ångvagnen MÅJ 10. Men denna byggdes ju redan 1910. Visst, behovet kan ju uppkommit senare. T ex när XC 10 byggdes om för förbränningsdrift. Men det gjordes ju tio år efter att vagnbytet skett (1933). Hmmm... Och hur stor skillnad var det egentligen mellan MÅJ och KBJ-vagnarna i storlek (ffa tyngd kanske)? Så vad motiverade bytet annars?

/ L G

Smalspåriga personvagar: MÅJ

av Anders Sandgren @, Bredäng, tisdag, mars 12, 2019, 11:06 (390 dagar sedan) @ Granis

Det kan ju även funnits en ekonomisk fördel för MÅJ att byta till sig en äldre och mindre vagn genom någon form av mellanskillnad som åtminstone kunde se snyggt ut i bokföringen.

Smalspåriga personvagar: MÅJs ekonomi

av Stefan Olsson @, tisdag, mars 12, 2019, 21:59 (390 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Tror att svaret på frågan om varför vagnbytet sker mellan MÅJ o KBJ, står att finna i MÅJs ekonomi.

I MÅJs styrelseberättelse för år 1923 anges under "Nybyggnader och nyanskaffningar" att "1 st. personvagn har anskaffats istället för 1 st. till K.B.J. försåld". Jag är inte kunnig i bokföringens djupare natur, men kanske var det svårt att bara göra byte av vagnar, då ju KBJ får en modernare och större. Kanske var det något slags stöd till MÅJ/ ett sätt att realisera det som fanns att realisera i en svag ekonomi.

Saken är den att MÅJs ekonomi är i fritt fall vid tiden: 1920 är MÅJs persontrafikinkomster 114' kr, 1921 är dom 82' kr för att 1922 ha sjunkit till bara 59'. Under samma tid minskar godstrafiken från 1920 till 1921 med 2/3-delar, för att sedan till 1922 åter öka med 50%. Ekonomin visar inte samma återhämtning, utan inkomsterna för de olika åren faller från 666' kr, till 218' till 189', trots återhämtningen. Ett annat sätt att se på ekonomin är att driftkostnadsprocenten (kostnaderna som del av intäkterna, eller möjligen inkomsterna) är 62% 1917 för att 1929, trots omfattande besparingar (som bla ansätter löner o förmåner hårt) är 96% år 1929. Då har man dock lyckats investera en hel del: ellyse med batteri i tågen, upprustning av i princip samtliga kvarvarande personvagnar, lok- och vagnanskaffningar. Dock byttes ju såväl F-vagnar (oklart vilket år) som lok med KBJ, så kanske tog man i litet för mycket...

Till sist kan tilläggas att det bara är en av boggievagnarna 1 och 2 som byggs om 1924 och den andra först 1929. Bilden är tagen efter 1926, då vagnarna får tryckluft. Tyvärr är det förmodligen tredjeklassänden som syns på vagnen. Om det istället hade varit den andra hade det också gått att identifiera om bilden var tagen före eller efter 1929 då nedklassningen ju skedde.

Smalspåriga personvagar: MÅJ

av Stefan Isaksson @, Uppsala, tisdag, mars 12, 2019, 11:25 (390 dagar sedan) @ Granis

Det kan ju vara så elakt som att KBJ tyckte att de behövde de bättre vagnarna själva.

Beträffande lämpligheten som släp till motorvagn, så lär vikten varit avgörande. Och det är inte givet att det var så stor viktskillnad på vagnarna ity en vagn med många sidodörrar borde vara en tyngre konstruktion än en med ingång från plattformarna. Om detta äter upp viktskillnaden för mindre vagnstorlek vet jag dock inte.

SI

Smalspåriga personvagar: MÅJ

av Anders Jansson @, onsdag, mars 13, 2019, 19:04 (389 dagar sedan) @ Johan O

Fordonslista
[image]

Några kompletteringar baserade på egna noteringar nedtecknade under åren.

MÅJ C 12(2): Ursprungligen tilldelad SJ ECb 269. Avregistrerad 1941-04-21 och tilldelad VI distriktet som tjänstevagn. Beslutet upphävdes dock redan 1941-05-14 och vagnen återinregistrerades som SJ ECb 272 (nr 269 var då upptaget - jfr nedan). Upprustad av Kalmar Verkstad och därefter överflyttad till Harmånger-Bergsjö där vagnen kvarblev till skrotning.

MÅJ C 13: Avregistrerad för skrotning 1940-11-25. Tilldelad VI distriktet som tjänstevagn 1941-01-23. Ommärkt till Bgv nr 808 VId 26bs (verkstadsvagn tele Växjö) 1941-03. Återinregistrerad som trafikvagn 1941-04-21 med ny beteckning SJ ECb 269 (jfr ovan).

MÅJ CD 14: Avregistrerad för skrotning 1940-11-25. Tilldelad VI distriktet som tjänstevagn 1941-01-23. Ommärkt till Bgv nr 809 VId 26 bs (senare 27bs och därefter 6sis) (verkstadsvagn signal Växjö) 1941-03. Avregistrerad 1955-09-15 och sänd till Vislanda för skrotning månaden därpå.

MÅJ F 50 och 55(2): Överflyttade till Harmånger-Bergsjö 1941-06 där de kvarblev till skrotning.

MÅJ F 51: Tilldelad SJ EFb 11. 1947-02 ombyggd till MÅJ Gm 51 av Kalmar Verkstad. 1947-04-11 inregistrerad som SJ Gmp 300028. Avregistrerad 1962-10-26. Såld AGJ 1978-08-16.

MÅJ F 56(2): SJ EFb 13 var reserverat för vagnen som dock ändrades till MÅJ G 56 enligt beslut 1940-11-25.

Smalspåriga personvagar: MÅJ

av Stefan Olsson @, lördag, mars 16, 2019, 12:59 (386 dagar sedan) @ Anders Jansson

Vi tackar för responsen och de saknade uppgifterna. Mer sådant hoppas vi på. Sen får vi se när vi kommer till SJ-tiden, om vi nu orkar dit.

Det finns ännu många banor kvar, några av dem riktigt stora och krångliga. Men vi har ett antal banor på östra sidan som vi redan har liggande i utkast, så mer kommer.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum