Begreppet Blocksignal (Signaler/säkerhet)

av Anders Järvenpää @, Åbo, torsdag, juli 22, 2021, 22:20 (390 dagar sedan)

I denna tråd diskuterar vi bl.a. begreppet blocksignal och dess uppkomst.

I tillägg nr 2 till Förnyat Tjänstgöringsreglemente för Stockholm-Roslagens järnvägar m.fl. tillhörande Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens skrivelse till Trafikförvaltningen Stockholm-Roslagens järnvägar den 31 december 1926 undertecknad av Johan Almqvist kan vi läsa följande:

"I § 8 efter 2:a stycket på sid. 14 tillfogas följande nya stycke:
Blocksignal, tjänstgörande dels som huvudsignal och dels som försignal, bestående av en lyktanordning, med vilka kan visas antingen fast rött eller fast grönt sken såsom huvudsignal eller blinkande grönt sken såsom försignal, skolande dessa sken vara så beskaffade, att de tydligt kunna iakttagas även under dagen."

Vi torde således med hög säkerhet kunna fastställa, att begreppet blocksignal började användas i Sverige redan under 1920-talet.

Begreppet Blocksignal

av Ulf Pålsson @, Stockholm, fredag, juli 23, 2021, 10:29 (390 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

I denna tråd diskuterar vi bl.a. begreppet blocksignal och dess uppkomst.

I tillägg nr 2 till Förnyat Tjänstgöringsreglemente för Stockholm-Roslagens järnvägar m.fl. tillhörande Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens skrivelse till Trafikförvaltningen Stockholm-Roslagens järnvägar den 31 december 1926 undertecknad av Johan Almqvist kan vi läsa följande:

"I § 8 efter 2:a stycket på sid. 14 tillfogas följande nya stycke:
Blocksignal, tjänstgörande dels som huvudsignal och dels som försignal, bestående av en lyktanordning, med vilka kan visas antingen fast rött eller fast grönt sken såsom huvudsignal eller blinkande grönt sken såsom försignal, skolande dessa sken vara så beskaffade, att de tydligt kunna iakttagas även under dagen."

Vi torde således med hög säkerhet kunna fastställa, att begreppet blocksignal började användas i Sverige redan under 1920-talet.

Ja, i SRJ:s egen utgåva av Förnyat Tjänstgöringsreglemente för enskilda järnvägar med huvud- eller sekundärbanedrift (Tjr-EJ-1921) infördes år 1927 termen ’blocksignal’ för de signalinrättningar som fanns på linjen på sträcka med den nyinrättade automatiska linjeblockeringen. Termen ’blocksignal’ fanns inte med i de utgåvor av Tjr-EJ-1921 som inte var specialanpassade för någon särskild enskild järnväg (EJ).

Det något säregna är att vid Tjr för SRJ beskrevs ’blocksignal’ som en typ av huvudsignal, vid sidan av de andra typerna semafor, skivsignal och huvudsignal/ljussignal (termen ’huvudljussignal’ tillkom först senare). ’Blocksignal’ beskrevs alltså inte som en (användnings-)kategori av huvudsignal, vid sidan av infartssignal och utfartssignal. Det råder dock inget tvivel om att blocksignal i praktiken var en signalinrättning som hade samma utformning som en huvudljussignal.

I trafikreglerna vid SJ vid samma tid (Säo-1924, Säo-1929, Säo-1934) användes inte termen ’blocksignal’, trots förekomst av motsvarande signalinrättningar på linjen på sträcka med automatisk linjeblockering. Där talade man i stället om huvudsignaler (infartssignaler) vid blockposter.

SRJ:s speciella användning av termen ’blocksignal’ upphörde dock i trafikreglerna redan år 1936, då SRJ tillsammans med de flesta övriga EJ slutade använda Tjr-EJ-1921 och övergick till att använda Säkerhetsordning vid statens och enskilda järnvägar (Säo-SJ/EJ-1936), en gemensamhetsutgåva som innebar att EJ, med ett antal särskilt beskrivna undantag, anpassade sig till vad som gällde vid SJ. (Det är väl dock mycket troligt att ordet ’blocksignal’ ändå levde kvar inofficiellt vid SRJ, och troligtvis också spred sig därifrån.)

I trafikreglerna dök termen ’blocksignal’ åter upp år 1955, då SJ började använda den i sina Preliminära Särbestämmelser för bansträckan Ånge – Bräcke som är utrustad med fjärrblockering. Därefter började TGOJ att 1958 använda ’blocksignal’ i sina Preliminära särbestämmelser för CTC. I dessa tillämpningar användes ’blocksignal’ för en kategori av huvudsignal, vid sidan av infartssignal och utfartssignal.

I de ”allmänna trafikreglerna” i Sverige började termen ’blocksignal’ användas först 1959 i den nya utgåvan av Säkerhetsordning (säo-1959), för en kategori av huvudsignal, men även för att beteckna de dvärgsignaler som då fortfarande användes på högerspår på dubbelspår med automatisk linjeblockering, vid de f.d. blockposterna (en term som inte användes från 1959).
/up

powered by my little forum