Asymmetriskt linjeblock under fjb? (Signaler/säkerhet)

av Anders_W @, fredag, augusti 20, 2021, 19:19 (362 dagar sedan)

Det asymmetriska linjeblock (med strålkastarsignaler på vänsterspår och linedvärgar på högerspår) som SJ installerade under 1920 - 40-talet levde på sina håll kvar ända till början av 80-talet.

Fanns det någon sträcka som hann få fjärrblockering (fjb) innan linjeblockeringen där byttes till dagens symmetriska (med huvudljussignaler på båda spåren)?

Asymmetriskt linjeblock under fjb?

av Ulf Pålsson @, Stockholm, fredag, augusti 20, 2021, 20:04 (362 dagar sedan) @ Anders_W

Det asymmetriska linjeblock (med strålkastarsignaler på vänsterspår och linedvärgar på högerspår) som SJ installerade under 1920 - 40-talet levde på sina håll kvar ända till början av 80-talet.

Fanns det någon sträcka som hann få fjärrblockering (fjb) innan linjeblockeringen där byttes till dagens symmetriska (med huvudljussignaler på båda spåren)?

Kort svar: Nej.

Asymmetriskt linjeblock under fjb?

av Anders_W @, fredag, augusti 20, 2021, 21:18 (362 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Tack.

Det var det jag misstänkte; det hade varit krångligt att ordna riktningsbyten med fjärrstyrning. Därtill fanns ju också möjligheten att ordna ett "mexican stand-off" vid en blockpost om man växlade till vänsterspårstrafik medan ett högerspårståg var ute.

Med det symmetriska systemet får man också funktionen att blocksignalen vid stationsgränsen hålls kvar i stopp tills en utfartstågväg ställes, medan de asymmetriska signalerna inte brydde sig om detta, utan visade kör närhelst de kunde.

Asymmetriskt linjeblock under fjb?

av Överkörmästaren @, fredag, augusti 20, 2021, 21:39 (362 dagar sedan) @ Anders_W

Med det symmetriska systemet får man också funktionen att blocksignalen vid stationsgränsen hålls kvar i stopp tills en utfartstågväg ställes, medan de asymmetriska signalerna inte brydde sig om detta, utan visade kör närhelst de kunde.

Den egenskapen har väl dock ingenting med symmetrin att göra, utan är snarare en konsekvens av den design som SJ valde. Många linjeblock världen över har väl inte ens den signalen? T ex TGOJ-blocken saknade ju blocksignal vid stationsgränsen, och visade som jag förstått kör åt båda hållen i viloläge, i alla fall ursprungligen.

Asymmetriskt linjeblock under fjb? -- Linjebörjansignal

av Anders Järvenpää @, Åbo, söndag, augusti 22, 2021, 09:59 (360 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Här i öster vid den finska statsbanan används i vissa äldre installationer en linjebörjansignal (jag använder medvetet ett annat begrepp än det som förekommer i dagens Sverige) som är kopplad till huvudsignalerna i utfartsänden med en logik som påminner om den svenska: Signalen hålls i stopp tills huvudsignalen i utfartsänden ställs i kör, ställs i stopp när tåget passerar signalen och hålls i stopp tills blocksträckan är fri.

I nyare installationer har signalen däremot fallit bort och i en del fall har kopplingen till utfartssignalen hävts så att signalen fungerar som en automatisk mellanblocksignal. Förmodligen handlar det i det förra fallet om en förenkling (således kostnadsinbesparing) som har möjliggjorts genom införande av ATC och i senare fallet om förbättrad trafikavvecklingskapacitet. Jag tycker mig ha sett exempel på något som liknar det senare även i Sverige i en del nyare installationer med mellansignaler som kan visa "tre gröna" mot utfartssignal i stopp (antagligen en kostsam konstruktion).

Denna linjebörjansignal kan vara ett arv från tidiga linjeblocksystem med semaforer försedda med elektriska vingkopplingar som ställdes till stopp automatiskt genom tågets inverkan.

Se exempelvis artikeln Neue Streckenblockanlage von Siemens & Halske som börjar på sida 614 i årg. LI, häfte 44 i Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und Architekten-Vereins, utgivet i Wien 3 november 1899.

Fanns inte vänsterspårslinjeblock i kombination med fjärrstyrda stationer även på Roslagsbanan? Jag tänker på sträckan (Stockholms Östra) - Stocksund - Dj. Ösby - Roslags Näsby.

Enkelriktat linjeblock under fjb? -- RB söder om Rosl. Näsby

av Ulf Pålsson @, Stockholm, söndag, augusti 22, 2021, 18:53 (360 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

- - -

Fanns inte vänsterspårslinjeblock i kombination med fjärrstyrda stationer - - - på Roslagsbanan? Jag tänker på sträckan (Stockholms Östra) - Stocksund - Dj. Ösby - Roslags Näsby.

Jo, mellan 1977 och 2009. I november 1977 flyttades fjärrblockeringscentralen [fjbc] för sträckorna (Roslags Näsby)–Lindholmen och (Roslags Näsby)–Åkersberga från tågexpeditionen [tågx] i Roslags Näsby till tågx i Stockholm Ö, och Roslags Näsby blev fjärrstyrd station. Men på den anslutande dubbelspårssträckan söderut fanns fortfarande bara en enkelriktad linjeblockering på vänsterspåret, av 1926 års konstruktion och ibruktagen 1943 på sträckan Djursholms Ekeby–Roslags Näsby. Det medförde att Roslags Näsby–Djursholms Ösby fortsatt inte ansågs ha fjärrblockering, utan bara ’automatisk linjeblockering på vänsterspår’.

Stationen Roslags Näsby fick några huvudsignaler i norra änden flyttade i samband med ibruktagning av fjärrstyrningen. I södra änden sattes det upp en infartssignal från nedspåret/högerspår (tidigare hade handsignalering, ”säo § 52:3”, tillämpats där), men några tågvägar från stationen till uppspåret/högerspår inrättades inte. Spår 1 saknade fortsatt utfartssignal söderut, vilket innebar att tågvägar från uppspåret till spår 2 och 3 fortsatt saknade det sidoskydd som den svenska normen (läs: SJ-normen) brukade kräva av fjärrmanövrerade stationer.

När det var enkelspårsdrift på något av spåren mot Dj Ösby måste man bemanna Roslags Näsby med en lokal tågklarerare, som då manövrerade stationen ”som förr” och utväxlade tåganmälan för alla tåg på sträckan med enkelspårsdrift.

Nästa steg i denna utveckling var att Stocksund fick ett nytt reläställverk som fjärrstyrdes från fjbc Stockholm Ö från februari 1979. På samma sätt som Roslags Näsby ansågs Stocksund vara fjärrstyrd station enligt fjärrblockeringsbestämmelserna, men de angränsande sträckorna mot Dj Ösby och Stockholm Ö hade fortsatt bara automatisk linjeblockering på vänsterspår. När det var enkelspårsdrift på någon av de anslutande sträckorna bemannades Stocksund med lokal tågklarerare, som faktiskt hade hjälp av tågvägar söderut från både spår 1, 2 och 3 och både till nedspåret/vänsterspår och till uppspåret/högerspår.

Det tredje steget i utvecklingen var när Djursholms Ösby fick ett nytt fjärrstyrt reläställverk i oktober 1984. Samma principer avseende stationen och de intilliggande dubbelspårssträckorna gällde som för Stocksund.

Eftersom ordinarie tågklarerarbemanning efter 1984 fanns bara vid Stockholm Ö (lokal tågklarerare och fjärrtågklarerare) var det besvärligt att ordna extra tågklarerarbemanning, särskilt till två stationer, t.ex. för enkelspårsdrift mellan Stocksund och Dj Ösby. För att underlätta situationen ändrades år 1992 trafikreglerna av SL (som var utgivare av RB säo) så att bara den station varifrån tåg skulle gå ut på högerspår vid enkelspårsdrift krävdes lokalt bevakad. Om det t.ex. var enkelspårsdrift mellan Stocksund och Djursholms Ösby på nedspåret, krävdes lokal tågklarerare bara i Stocksund, medan Dj Ösby kunde vara fjärrmanövrerad station (en term som från 1981 ersatte ’fjärrstyrd station’). Tåganmälan utväxlades alltså mellan den lokala tågklareraren i Stocksund och fjärrtågklareraren för Dj Ösby. Som en extra barriär mot misstag av fjärrtågklareraren inrrättades en enkelspårstavla, en liggande vit rektangel med röd kantrand; i vänstra delen av tavlan fanns en förminskad huvudsignaltavla/hindertavla, rund och röd med gul kantrand, och i högra delen fanns bokstaven ’E’ i svart. Enkelspårstavlan sattes permanent upp på alla utfartssignaler mot vänsterspår i Stocksund, Dj Ösby och Roslags Näsby, men tavlan var normalt övertäckt med en låsbar plåt. Om stationen skulle vara gränspunkt för sträcka med enkelspårsdrift (alltså tillåtet om tåg skulle avgå från stationen på vänsterspår), togs plåten bort och enkelspårstavlan blev synlig. Tavlans signalbesked var ”stopp, inhämta körtillstånd från fjärrtågklareraren” och dess egentliga betydelse var att ”kör” från utfartssignalen gällde som körsignal endast efter att ha kompletterats med ett muntligt körtillstånd från fjärrtågklareraren. Enkelspårstavlans historia blev kort: Den slopades åter 1996.

(forts., p.g.a. forumets längdbegränsning)

Enkelriktat linjeblock under fjb? -- RB söder om Rnb, forts.

av Ulf Pålsson @, Stockholm, söndag, augusti 22, 2021, 18:55 (360 dagar sedan) @ Ulf Pålsson
Redigerad av Ulf Pålsson, söndag, augusti 22, 2021, 19:00

(forts.)

År 1993 fick Roslags Näsby ett nytt ställverk, men det ändrade inte på situationen med avseende på dubbelspåret mot Dj Ösby,

År 1996 byggdes hela sträckan Stockholm Ö–(Dj Ösby) om, med en ny sträckning över ny bro förbi Stocksund. Sträckan fick då likvärdig dubbelriktad signalering på båda spåren.

År 2000 byggdes bangården i Dj Ösby om helt. Stationen fick ett nytt ställverk, och på sträckan Dj Ösby–Roslags Näsby infördes likvärdig dubbelriktad signalering på båda spåren. Det var slutet för den mycket robusta och enkla enkelriktade linjeblockeringen av 1926 års konstruktion.

Slutligen: År 1996 infördes också nya trafikregler för RB, Tri RB. I den slopades både termerna ’fjärrblockering’ och ’fjärrtågklarerare’. Trafiken övervakas sedan dess av en ’trafikledare’. Ända fram till i år (2021) har det dock varit möjligt att vid behov ha en ’lokal tågklarerare’ på en station, en möjligt som man nu alltså har gjort sig av med.
/up

Enkelriktat linjeblock under fjb? -- RB söder om Rosl. Näsby

av Göran Kannerby @, måndag, augusti 23, 2021, 09:34 (359 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Nästa steg i denna utveckling var att Stocksund fick ett nytt reläställverk som fjärrstyrdes från fjbc Stockholm Ö från februari 1979. På samma sätt som Roslags Näsby ansågs Stocksund vara fjärrstyrd station enligt fjärrblockeringsbestämmelserna, men de angränsande sträckorna mot Dj Ösby och Stockholm Ö hade fortsatt bara automatisk linjeblockering på vänsterspår. När det var enkelspårsdrift på någon av de anslutande sträckorna bemannades Stocksund med lokal tågklarerare, som faktiskt hade hjälp av tågvägar söderut från både spår 1, 2 och 3 och både till nedspåret/vänsterspår och till uppspåret/högerspår.

Tack för en (som vanligt!) grundlig och uttömmande redovisning!

Så jag inte missförstår: Det fetade stycket är väl närmast en självklarhet med tanke på Stocksundsbron? Hypotetiskt kunde man naturligtvis tänkt sig att ställverket skulle varit byggt så att tågväg söderut inte gick att ställa från spåret längst i väster, men det hade ju varit ovanligt snålt.

Enkelriktat linjeblock under fjb? -- RB söder om Rosl. Näsby

av Överkörmästaren @, måndag, augusti 23, 2021, 10:03 (359 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Nästa steg i denna utveckling var att Stocksund fick ett nytt reläställverk som fjärrstyrdes från fjbc Stockholm Ö från februari 1979. På samma sätt som Roslags Näsby ansågs Stocksund vara fjärrstyrd station enligt fjärrblockeringsbestämmelserna, men de angränsande sträckorna mot Dj Ösby och Stockholm Ö hade fortsatt bara automatisk linjeblockering på vänsterspår. När det var enkelspårsdrift på någon av de anslutande sträckorna bemannades Stocksund med lokal tågklarerare, som faktiskt hade hjälp av tågvägar söderut från både spår 1, 2 och 3 och både till nedspåret/vänsterspår och till uppspåret/högerspår.


Tack för en (som vanligt!) grundlig och uttömmande redovisning!

Så jag inte missförstår: Det fetade stycket är väl närmast en självklarhet med tanke på Stocksundsbron? Hypotetiskt kunde man naturligtvis tänkt sig att ställverket skulle varit byggt så att tågväg söderut inte gick att ställa från spåret längst i väster, men det hade ju varit ovanligt snålt.

Nja, så självklart var det inte. Det gick väl inte att ställa infartstågväg på högerspåret från Stockholm Ö ut på bron, till exempel.

Asymmetriskt linjeblock under fjb? -- Starter signal

av Richard Loe @, måndag, augusti 23, 2021, 19:18 (359 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Här i öster vid den finska statsbanan används i vissa äldre installationer en linjebörjansignal (jag använder medvetet ett annat begrepp än det som förekommer i dagens Sverige) som är kopplad till huvudsignalerna i utfartsänden med en logik som påminner om den svenska: Signalen hålls i stopp tills huvudsignalen i utfartsänden ställs i kör, ställs i stopp när tåget passerar signalen och hålls i stopp tills blocksträckan är fri.

I nyare installationer har signalen däremot fallit bort och i en del fall har kopplingen till utfartssignalen hävts så att signalen fungerar som en automatisk mellanblocksignal. Förmodligen handlar det i det förra fallet om en förenkling (således kostnadsinbesparing) som har möjliggjorts genom införande av ATC och i senare fallet om förbättrad trafikavvecklingskapacitet. Jag tycker mig ha sett exempel på något som liknar det senare även i Sverige i en del nyare installationer med mellansignaler som kan visa "tre gröna" mot utfartssignal i stopp (antagligen en kostsam konstruktion).

Denna linjebörjansignal kan vara ett arv från tidiga linjeblocksystem med semaforer försedda med elektriska vingkopplingar som ställdes till stopp automatiskt genom tågets inverkan.

Se exempelvis artikeln Neue Streckenblockanlage von Siemens & Halske som börjar på sida 614 i årg. LI, häfte 44 i Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und Architekten-Vereins, utgivet i Wien 3 november 1899.

Fanns inte vänsterspårslinjeblock i kombination med fjärrstyrda stationer även på Roslagsbanan? Jag tänker på sträckan (Stockholms Östra) - Stocksund - Dj. Ösby - Roslags Näsby.

Britterna har kvar konceptet med en utfartssignal, en sk starter signal, som också är blocksignal. Vid större stationer med flera spår och olika utfartsvägar så hålls signalen i stopp tills tågväg är lagd. Därefter visar signalen signalbild enligt blocksektionens status. Vid mindre stationer där det bara finns en tågväg ut så är signalen mer av en blocksignal än en utfartssignal, men har fortfarande kvar båda funktionerna.

Asymmetriskt linjeblock under fjb?

av Överkörmästaren @, fredag, augusti 20, 2021, 20:13 (362 dagar sedan) @ Anders_W

Det asymmetriska linjeblock (med strålkastarsignaler på vänsterspår och linedvärgar på högerspår) som SJ installerade under 1920 - 40-talet levde på sina håll kvar ända till början av 80-talet.

Fanns det någon sträcka som hann få fjärrblockering (fjb) innan linjeblockeringen där byttes till dagens symmetriska (med huvudljussignaler på båda spåren)?

En form av asymmetri levde ju kvar på saltsjöbanan till 2007, men egentligen var ju själva linjeblockeringen symmetrisk i den bemärkelsen att indelningen i blocksträckor var samma i båda körriktningarna, det var bara den yttre signaleringen som var speciell med låga huvudsignaler för högerspår.

powered by my little forum