MHJ:s Da-lok. Slutord (?) (Järnväg allmänt)

av johanmmolin, Friday, May 26, 2023, 12:45 (7 dagar sedan)

Det har ju spekulerats en hel del kring MHJ:s inköp av slopade ånglok littera Da från SJ 1918. Tyvärr har en rent spekulativ gammal uppgift levt vidare, bl a i LOK:s ångloksbok, den del där litt Da förekommer, och nu senast i tidningen TÅG, där även Leif Elgh olyckligtvis vidarebefordrar idén att MHJ skulle ha inköpt TVÅ Da-lok.

Jag har gått tillbaka än en gång till "urkunderna", i det här fallet trafikchef Adolf Norrbys korrespondens, som finns bevarad i varje fall under åren 1915 - 1920.

Och här kan man , efter nyår 1919 läsa följande:

"Mjölby den 26 januari 1919.

Finspongs Metallverks A-B,
Stockholm.

För någon tid sedan inköpte Mjölby-Hästholmens Järnväg
från Statens Järnvägar ett utrangerat lokomotiv [min kursivering]. I loket befintlig
kopparfyrbox skulle av bolaget kompenseras med motsvarande mängd
c:a 1000 kg prima kopparskrot. Anhålles om benäget meddelande om
ifrågavarande från Metallverken kan erhållas och till vilket pris.

Högaktningsfullt"

Senare bekräftas även vilket lok det rörde sig om.

"Kungl Järnvägsstyrelsens Maskinbyrå
Inspektionsafdelningen.
Stockholm.

På grund af därom gjord framställning
öfversändes härmed från Sj erhållna [...brev - oläsligt]
rörande af MHj inköpta loket nr 351 [min kursivering], hvarå besiktning är begärd.
Mjölby den 26 Febr 1919."

För mig ter detta sig som att frågan om MHJ:s lokinköp därmed måste vara slutgiltigt löst. Det finns ingenting i korrespondensen som talar om något mer lok än detta. Däremot gjorde Norrby FÖRE köpet en hel del framstötar om att få byta den dåligt fungerande ångvagnen mot ett Da-lok. Där förekommer t ex Da nr 202. SJ avvisade dock dessa propåer med hänvisning till att man inte behövde några ångvagnar.

SAMMANFATTNINGSVIS:

MHJ köpte ETT slopat Da-lok från SJ, nämligen nr 351, och numrerade om detta till nr 5.

Då torde också uppgiften stämma att MHJ under krigsåren ofta inhyrde att SJ-lok för godtrafiken, troligast det Kd-lok som var stationerat i Mjölby, och som inofficiellt kallades "lok nummer 4". Om detta hittar jag dock ingen korrespondens.
Vilket lok det rörde sig om vet jag inte. När distriktsgränserna ändrades hos SJ 1914 finns ett antal individer möjliga som både står att återfinna under III Distriktet t o m 1914, och I Distriktet därefter. Gissningsvis var det ett av dessa lok som var stationerat i Mjölby. Möjliga kandidater, som jag kan se det, var

392, 414, 427, 438, 450, 518, 521, 522, 568, 570 eller 679.

MHJ:s Da-lok. Slutord (?)

av Anders Jansson, Sunday, May 28, 2023, 15:58 (5 dagar sedan) @ johanmmolin

Det jag kan finna i det SJ-material som jag i nuläget har tillgång till talar entydigt för att du har rätt.

Da 351 såldes enligt beslut av Förrådsbyrån 20 augusti 1918. Överlämnat till MHJ under september månad samma år.

MHJ:s Da-lok. Slutord (?)

av johanmmolin, Sunday, May 28, 2023, 20:47 (5 dagar sedan) @ Anders Jansson

Intressant. Då kan vi från två håll (MHJ respektive SJ) konstatera att så måste ha varit fallet. Det känns som om det här därmed måste vara slutbehandlat. När urkunderna talar ett tydligt språk finns väl inte mycket mer att säga.

MHJ:s Da-lok. Slutord (?) - SJ Mjölby maskintjänst.

av S-O Johansson, Thursday, June 01, 2023, 18:38 (1 dag, 5 h, 52 min. sen) @ johanmmolin

Då torde också uppgiften stämma att MHJ under krigsåren ofta inhyrde att SJ-lok för godtrafiken, troligast det Kd-lok som var stationerat i Mjölby, och som inofficiellt kallades "lok nummer 4". Om detta hittar jag dock ingen korrespondens.
Vilket lok det rörde sig om vet jag inte. När distriktsgränserna ändrades hos SJ 1914 finns ett antal individer möjliga som både står att återfinna under III Distriktet t o m 1914, och I Distriktet därefter. Gissningsvis var det ett av dessa lok som var stationerat i Mjölby. Möjliga kandidater, som jag kan se det, var

392, 414, 427, 438, 450, 518, 521, 522, 568, 570 eller 679.

Du får ha i åtanke att loktjänsten i Mjölby efter distriktsändringen 1914 var upp delad på 3 maskinsektioner, ms. Majoriteten tillhörde 16 ms med huvudort Norrköping och tjänst norrut. Övriga orter inom maskinsektionen var Linköping, Norrköping och Nyköping. Ett mindre antal tillhörde 3 ms i Örebro och antar jag hade tjänst på Hallsbergslinjen. De övriga löd under 9 ms i Nässjö och hade tjänst söderut. Blev sammanslaget till en enhet på 20-talet.
Loken var ju också rätt bundna till tjänst inom den maskinsektion de tillhörde, som jag förstått det, så det kan ju även ha varit Kd-lok från från någon av 3 eller 9 ms som hyrdes om de hade några Kd placerade i Mjölby.
Men nu kanske jag rör till det för mycket?

MHJ:s Da-lok. Slutord (?) - SJ Mjölby maskintjänst.

av johanmmolin, Friday, June 02, 2023, 09:09 (15 h, 21 min. sen) @ S-O Johansson

Nejdå, tack för kommentaren! Jag är medveten om fallissemanget med att zooma in på de lok som först tillhört III Distriktet och därefter I Distriktet.

Enklaste uttrycket för det är väl F-loken, där tydligtvis fem lok konstant var placerade inom I Distriktet. Men loken från Skåne kom ju också till Mjölby och "övernattade" där så jag antar att man kunde se alla tio på ort och ställe, och alla hade "övernattningsrätt" på stationen.

Kd-loket hyrdes tydligen stadigvarande under första världskriget, och det är egentligen lite märkligt att det inte finns någon korrespondens bevarad om detta, i varje fall inte i MHJ:s arkiv. Andra saker nämns med viss noggrannhet, som t ex att SJ hyrde MHJ:s samtliga I-vagnar under kriget. Vilka arrangemang MHJ i sin tur vidtog för att klara bulktransporter vet jag inte, men när SJ ville återlämna vagnarna 1917 vägrade Norrby med hänvisning till att MHJ redan hade arrangerat ersättning "på annat sätt".

Men som sagt, jag har endast en uppgift om att ett Kd-lok var stationerat i Mjölby. Vilket det var har jag tyvärr aldrig hittat någon uppgift om.

MHJ:s Da-lok. Slutord (?) - SJ Mjölby maskintjänst.

av johanmmolin, Friday, June 02, 2023, 21:41 (2 h, 49 min. sen) @ johanmmolin

Det är rätt bra om man har ordning på sina egna källor. Kd-loket som var stationerat i Mjölby ska enligt mina uppgifter ha varit Kd 730.

Vilket står bokfört under I Distriktet även innan detta övertog sträckan Norrköping - Mjölby från III Distriktet 1914 (om jag tolkat verkligheten rätt).
Jag kan inte svära på att det varit samma lok hela tiden förstås, men så sent som 1930 var det detta lok som gällde.