Skånska vägskydd: Ringsjövägen (Hörby - Eslöv) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving @, tisdag, juli 20, 2010, 23:15 (4405 dagar sedan)

Ungefär en kilometer efter Osbyholms gård, i riktning mot Eslöv, låg den svängbomsförsedda korsningen med Ringsjövägen:

[image]

Övergången var bevakad endast under tiden 15 maj - 15 september, förmodligen därför att vägen användes av besökare till badplatsen i Ringsjön. Dessa bilder är antagligen tagna under någon av vinterperioderna andra halvan av 1950-talet. Några svängbommar går inte att se, troligen var de avhakade och undanstoppade under den tid korsningen saknade bevakning. På övre bilden syns till höger på marken något som skulle kunna vara en avhakad svängbom, men detta är ganska osäkert.

I bakgrunden på övre bilden tycks det finnas avståndsmärken och ett varningsmärke vid vägkanten. Antagligen bytte man mellan "lokmärke" och "grindmärke" den 15 september resp 15 maj.

[image]

På nedre bilden syns en V-signal, troligen den attrapp som användes för att prova ut lämplig signalplacering. Till vänster tycker jag mig se en plattform och en "plåtstins". Enligt SJK-boken "Järnvägsdata" fanns här mellan 1933 och 1938 säsonghållplatsen Ringsjön. Kanske levde hållplatsen kvar betydligt längre?

Den 5 mars 1960 skrev baningenjören i Ystad till distriktschefen om bevakningen vid Ringsjövägen. 1959 hade bevakningen kostat ca 1900 kronor, men nu verkade det vara omöjligt att hitta en vägvakt. Istället skulle man tvingas sätta in banarbetare eller ordinarie personal (med "ordinarie" menades antagligen någon som var tillsvidareanställd, banarbetarna däremot var väl timanställda under den del av året när banarbete i nämnvärd omfattning var genomförbart). Kostnaden för ordinarie eller banarbetare skulle bli ca 7000 kronor för hela sommaren. Ett alternativ var att installera automatiska fällbommar med kort spårledning. Hastighetsnedsättning till 20 km/h skulle då bli nödvändig, men genom att använda äldre materiel skulle kostnaden bli endast ca 6000 kronor. Investeringen skulle alltså löna sig redan första sommaren. Jag vet dock inte om automatiseringen genomfördes; banan var väl redan nedläggningshotad, men kom att fortleva fram till 1967

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum, uppgifter från tredje signalsektionens arkiv, dnr 64/56

Skånska vägskydd: Ringsjövägen (Hörby - Eslöv)

av Kjell Aghult, onsdag, juli 21, 2010, 08:28 (4405 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Först tack för en utmärkt temaserie!
Påstigningstavlan och plattformen förbryllar. Ringsjön hp anges nedlagd i ändringstryck 4 till 1937 års utgåva av Svensk järnvägs- och stationsförteckning
(Ätr daterat 1938-05-01). Sett till platsens ändamål är 1937 ett riktigare årtal: R. stängdes efter 1937 års badsäsong och återupptogs ej till 1938 års. Troligen ansågs resandeantalet för lågt.
R. återkommer sedan inte i någon anträffad källa: Senare stft, "Kommunickor", grafer och linjeböcker. Dessa är hörnstenarna för JD trafikplatsuppgifter.
Förstås kan ett rent tillfälligt stoppställe ha inrättats under säsong, med enbart lokal ordergivning och annonsering (Jfr Glanbadet och Gnöttelns badplats på f d NÖJ resp. NVHJ). Inget skriftligt belägg har dock påträffats för R.
Korsningen hade i 1961 års linjebok fått automatiska helbommar. Med sth 20
p g a korta spårledningar.

Skånska vägskydd: Ringsjövägen (Hörby - Eslöv)

av Anders Olsson, onsdag, juli 21, 2010, 08:39 (4404 dagar sedan) @ Kjell Aghult

I den sista linjeboken för Eslöv-Hörby (sidan nytryckt nedläggningsåret 1967) finn på angiven plats angivet "påstigningsmrke" utan att något trafikplatsnamn (eller signatur) finns angiven. Någon form av trafik tycks alltså ha pågått och på bilden från 1957 finns förvisso påstigningsmärke. Det bor inte så mycket folk här (folk bor i Osbyholms by) annars skulle man kunna gissa att den användes för skolelever utan att annonseras i tidtabellen.

Skånska vägskydd: Ringsjövägen (Hörby - Eslöv)

av Anders Sandgren @, Bredäng, onsdag, juli 21, 2010, 09:12 (4404 dagar sedan) @ Anders Olsson

Det kan ju vara så att trafiken ersattes av någon form av busstrafik 1938 (inte nödvändigtvis i järnvägens regi) eller ökande bilism men att tågtrafiken återupptogs under krigsåren för att fortsätta in på 50-talet.

Skånska vägskydd: Ringsjövägen (Hörby - Eslöv)

av Jonny Saljefeldt @, onsdag, juli 21, 2010, 09:25 (4404 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Det kan ju vara så att trafiken ersattes av någon form av busstrafik 1938 (inte nödvändigtvis i järnvägens regi) eller ökande bilism men att tågtrafiken återupptogs under krigsåren för att fortsätta in på 50-talet.

Här diskuteras ju bara en enstaka hållplats. Tågtrafiken på linjen har inte varit inställd under någon period, innan nedläggningen 1967.

Jag kan tänka mig att det fanns en växande befolkning i det närbelägna Ringsjöstrand (från början sommarstugeområde) och att hållplatsen användes för skoltrafik.

Skånska vägskydd: Ringsjövägen (Hörby - Eslöv)

av Anders Olsson, onsdag, juli 21, 2010, 11:49 (4404 dagar sedan) @ Jonny Saljefeldt

Detta med hållplatser på ÖSJ och senare CHJ är en invecklad sak. ÖSJ var ju ett företag med dålig ekonomi och tycks ha svårt att bestämma sig för om man skulle skaffa nya resenärer genom hållplatser eller spara kostnader genom att slopa trafikplatser. 1933 inrättades alltså Ringsjön men även Mossagården och Åkeslund på Långebro-Brösarp. Året därpå nedläggs Kastberga och Skättilsljunga och persontågsuppehållen i Munkarp. dras in, andra platser fick reducerad trafik. När CHJ tar över ÖSJ fortsätter detta med en kulmen 1940-41 (då troligen för att spara kol). Men sedan vänder det Skättilsljunga kommer tillbaka och 1955 får Munkarp en efterträdare i hållplatsen Brostorp. Kanske fick Ringsjön även återkomma som skoltågshållplats. Den annonseras ej i tidtabellen och får i motsats till Brostorp inte någon väntkur.
Enligt min tdt-bok/linjebok fanns påstigningsmärket vid km 46,680 och vägkorsning Ringsjövägen vid km 46,657. Ringsjövägen har automatiska helbommar.
1963 fick sträckan Eslöv-Hörby ännu en korsning med namnet Ringsjövägen vid km 60,935. Eftersom banan var nedläggningsplanerad fick denna korsning inga vägskyddsanordningar. Att samma sträcka har två korsningar med samma namn torde vara ovanligt.

Skoltågshållplats

av Gunnar Ekeving @, onsdag, juli 21, 2010, 17:31 (4404 dagar sedan) @ Anders Olsson

En del skolbarnshållplatser var utmärkta i grafiska tidtabellen enbart genom en anmärkning vid berörd tåglinje "uppehåll för skolbarn vid km 99,999 (NNN)" där NNN står för platsens namn (som däremot inte var med bland trafikplatsnamnen längst till vänster på grafbladet). Brukade dessa skolbarnshpllplatser ha "plåtstins" eller var det fast uppehåll för just de tåg som skoleleverna förväntades nyttja?

Att de säsongsbevakade svängbommarna vid Ringsjövägen ersattes med automatiska fällbommar var förstås särskilt fördelaktigt om åretruntboende i ökad omfattning uppstod på platsen. De automatiska bommarna kopplades knappast ur den 15 september

Skånska vägskydd: Ringsjövägen (Hörby - Eslöv)

av Lennart Carlsson @, Malmö, söndag, juli 25, 2010, 01:38 (4401 dagar sedan) @ Anders Olsson

I den sista linjeboken för Eslöv-Hörby (sidan nytryckt nedläggningsåret 1967) finn på angiven plats angivet "påstigningsmrke" utan att något trafikplatsnamn (eller signatur) finns angiven. Någon form av trafik tycks alltså ha pågått och på bilden från 1957 finns förvisso påstigningsmärke.

Så var fallet även några år tidigare, enligt sida giltig från 1/11 1963. Vägkorsning Ringsjövägen med automatiska helbommar vid km 46.657, och ett anonymt påstigningsmärke vid km 46.680.

powered by my little forum