KHJ-reglementet, nr 12: kap. 3, §§ 47-50 (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson @, fredag, december 28, 2007, 08:30 (4614 dagar sedan)

Kapitel 3, Stationsmästare, fortsätter:

= = =
47. Ankommande paketer och gods må ej utlemnas utan qwitto af emottagaren, tecknadt i den för detta ändamål inrättade bok; och ingen kredit för frakt får bewiljas utan särskildt begifwande af Trafikföreståndaren.

48. Stationsmästare skall uti de för sådant ändamål uppgjorde formulärer och böcker noga uppteckna alla uppgörelser i afseende på trafiken å jernwägen, samt på intet willkor tillåta någon afhandling, som kan lända bolaget till skada eller förlust. Han uppmanas derjämte att göra alla sådane anmärkningar, som enligt hans tanka kunna leda till bolagets bästa eller befordra en mera winstgifwande trafik.

49. Ingen förändring må widtagas i arbetssättet wid kontoret och stationen eller i den der föreskrifna ordning, utan medgifwande af Trafikföreståndaren.

50. Alla under dagen influtne penningar skola med följande dagens första tåg af Stationsmästaren insändas till Cassören, åtföljde af tillhörande verificationer. Stationsmästaren är answarig för alla inkomster och för hwarje brist, den må härröra af förlust, missräkning, oriktigt mynt eller försummelse att upptaga penningar, som tillkomma Bolaget.


= = =
47. No parcel or package, whether by Passenger or Goods Train is to be delivered to the consignee, without a receipt being taken for the same in the book provided for that purpose, and no credit is to be allowed, to any party, without previously obtaining the sanction of the Traffic Superintendent.

48. It will be the duty of the Station Master, faithfully to record all transactions relating to the Traffic of the Railway, in the various forms and books provided for that purpose, and on no account to suffer any act to be done, whereby the Company may sustain loss or damage. - He is also invited to make any observations, which in his judgment may advance the interest of the Company or promote the more efficient working of the Line.

49. No alteration is to be made in the duties of the Office or Station, nor shall the established practice be altered without previously communicating with the Traffic Superintendent.

50. The money received during the day at every Station, must be forwarded by the first morning train on the following day to the Cashier, accompanied with all the necessary forms provided, and the Station Master will be held responsible for all receipts, and for any deficiency, whether it arise from loss, error, bad money, or neglect in collecting money due to the Company.

= = =

§ 50: Tänka sig att man kungjorde för alla när pengarna skulle sändas in till kassören! Tydligen bedömdes inte rånrisken vara alltför stor.

I nästa inlägg avslutas kapitel 3. Därefter blir det kapitel 4, Konduktörer.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum