Ansöka trafiktillstånd (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Jan Langstrom, Saturday, May 20, 2023, 20:06 (373 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Oops. Jag hade inte läst avgiftsföreskrifterna på ett tag, jag ser nu att museiorganisationer redan är befriade från avgift vid tillståndsprövning för SSC.

SSC? Ringer inte någon klocka i mitt huvud.

Egentligen tycker jag att man borde klara själva arbetet med föreningens intellektuella resurser. Säkerhetsstyrningssystemet ska ju förvaltas också, och man behöver ju veta vad det är man har uppfunnit.

Jag har sysslat med detta i flera år. Antingen har komplexiteten i förordningarna ökat väsentligt eller så är mina intellektuella resurser på upphällningen. Det skulle vara intressant att se vad överkörmästaren översätter t ex nedanstående i praktiskt resultat.

6.1.1 Organisationen ska utföra övervakning i enlighet med förordning (EU) nr 1078/2012 i syfte att
a) kontrollera att alla processer och förfaranden i säkerhetsstyrningssystemet, inbegripet de driftsmässiga, organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärderna tillämpas korrekt och att de är ändamålsenliga,
b) kontrollera att säkerhetsstyrningssystemet tillämpas korrekt som en helhet och huruvida det uppnår de förväntade resultaten,
c) undersöka om säkerhetsstyrningssystemet uppfyller kraven i denna förordning,
d) fastställa och genomföra korrigerande åtgärder och utvärdera åtgärdernas ändamålsenlighet (se 7.2 Kontinuerlig förbättring), vid behov, om eventuell bristande efterlevnad av punkterna a, b och c upptäcks.

6.1.2 Organisationen ska regelbundet övervaka hur säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter utförs inom organisationen, på alla nivåer, och ingripa om dessa uppgifter inte utförs ordentligt.

Vill någon slå upp detta, finns det i förordningen (EU) 2018/762 (och det är inte det enda kravet, precis).

Räcker inte det, läs gärna igenom (EU) 2019/779 också. Allt detta måste vi rätta oss efter. Och har vi inte dokumenterat det, finns det inte.


Hela tråden: